• 1000

FAQ

E-fakturisanje

 

1. Koji su ključni datumi za primenu Zakona o elektronskom fakturisanju (Zakona) za subjekte javnog sektora?

Obaveza izdavanja elektronskih faktura drugim subjektima javnog sektora – 1. maj 2022. godine.

Obaveza prijema i čuvanja elektronskih faktura izdatih u skladu sa Zakonom - 1. maj  2022. godine.

Obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura – 1. maj 2022. godine.

Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima privatnog sektora - 1. jul 2022. godine.

2. Koji su ključni datumi za primenu Zakona za subjekte privatnog sektora?

Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima javnog sektora - 1. maj 2022. godine.

Obaveza prijema i čuvanja elektronskih faktura izdatih u skladu sa Zakonom - 1. jul 2022. godine.

Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima privatnog sektora i izvršenje ostalih obaveza u skladu sa Zakonom - 1. januar 2023. godine.

3. Koji pravni okvir reguliše materiju elektronskog fakturisanja?

 1. Zakon o elektronskom fakturisanju;
 2. Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja;
 3. Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura;
 4. Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama;
 5. Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika;
 6. Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika;
 7. Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku.

Dodatno, napominjemo da je od velikog značaja i Interno tehničko uputstvo objavljeno od strane Ministarstva Finansija, kao i ostala tehnička uputstva koja se aktivno objavljuju.

4. Šta Zakon reguliše ?

Zakonom je uređeno izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje.

5. Šta je sistem elektronskih faktura (SEF)?

SEF predstavlja informatičko-tehnološko rešenje preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje e- faktura, a kojim upravlja centralni informacioni posrednik.

Takođe, u SEF-u se vrši i evidentiranje obračuna PDV.

6. Ko je u obavezi da koristi SEF?

 • Subjekti privatnog sektora (registrovani za PDV) i javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
 • PDV punomoćnici stranih lica registrovanih za PDV u Republici Srbiji, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora;
 • Dobrovoljni korisnici sistema e-faktura.

7. Da li postoji registar dobrovoljnih korisnika sistema elektronskih faktura, kao i sveobuhvatna lista subjekata javnog sektora u smislu Zakona?

Zakon predviđa postojanje javno dostupne Liste korisnika sistema elektronskih faktura. Ovakva lista sadržaće poreske identifikacione brojeve subjekata javnog sektora, subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika SEF-a, a koji imaju obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu u skladu sa Zakonom, kao i jedinstvene brojeve korisnika budžetskih sredstava subjekata koji su upisani u Evidenciju korisnika javnih sredstava i koja se vodi kod Centralnog informacionog posrednika.

8. Šta je elektronska faktura?

U skladu sa Zakonom, elektronska faktura je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, faktura koja se izdaje za promet bez naknade, kao i za primljene avanse, a koji je izdat, poslat i primljen preko sistema elektronskih faktura.

Faktura poslata putem e-maila, u PDF formi nije elektronska faktura.

9. Koji su obavezni elementi elektronske fakture?

 1. Naziv, adresa i PIB izdavaoca;
 2. Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS);
 3. Poslovni račun izdavaoca;
 4. Naziv, adresa i PIB primaoca;
 5. JBKJS primaoca, ako je primalac korisnik javnih sredstava;
 6. Redni broj i datum e-fakture;
 7. Datum prometa dobara ili pružanja usluga, odnosno datum avansne uplate;
 8. Šifra i ili naziv dobra, odnosno usluge i količina i jedinica mere za isporučena dobra, odnosno obim pruženih usluga za svaku stavku sa e-fakture;
 9. Vrednost za svaku stavku sa e-fakture;
 10. Ukupan iznos e-fakture;
 11. Iznos avansnih plaćanja.

Dodatno, posebno su propisani obavezni elementi u slučajevima kada elektronska faktura (e-faktura) predstavlja dokument o smanjenju/povećanju naknade.

10. Da li e-faktura može da sadrži i druge podatke?

Da, propisano je da e-faktura može sadržati i druge podatke propisane relevantnim zakonima (npr. Zakon o PDV), ili druge podatke relevantne za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane.

Takođe, uz e-fakturu izdavalac može da priloži i drugu relevantnu dokumentaciju od značaja za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane (npr. privremene situacije).

11. Da li je moguće pristupiti DEMO verziji sistema e faktura?

Da, nova DEMO verzija SEF-a dostupna je na sledećem linku: https://demoefaktura.mfin.gov.rs/.

Produkciona verzija SEF-a, dostupna je na sledećem linku: https://efaktura.mfin.gov.rs/.

Napominjemo da se od momenta registracije primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom, te, između ostalog, sve poslate i primljene elektronske fakture imaju svojstvo verodostojnih isprava.

12. Kako se pristupa SEF-u?

SEF-u je moguće pristupiti posrednim ili neposrednim putem.

Neposredan pristup moguće je ostvariti putem dva tehnička rešenja pristupa:

 1. putem korisničkog interfejsa, kada ovlašćeno lice putem internet pretraživača može da vrši kreiranje i izdavanje e-faktura i/ili prihvatanje i odbijanje e-faktura i elektronsko evidentiranje obračuna PDV u ime subjekta prometa u okviru svojih ovlašćenja;
 2. putem aplikativnog interfejsa (eng. API - Application Programming Interface) koji omogućava povezivanje sa softverskim sistemom subjekta prometa i vršenje navedenih radnji.

Posredan pristup vrši se putem korišćenja informacionog posrednika.

13. Da li može doći do registracije subjekta po automatizmu?

Da. Ukoliko se kroz sistem elektronskih faktura zahteva izdavanje e-fakture za primaoca za koga nije izvršeno registrovanje, ali koji ima PIB, biće izvršeno registrovanje primaoca po automatizmu, a e-faktura će biti izdata, sačuvana i predata primaocu ukoliko je za konkretnu transakciju počela da se primenjuje zakonska obaveza primaoca da primi e-fakturu.

14. Ko mora da izvrši prvu registraciju na SEF-u?

Prvu registraciju na SEF-u neophodno je da izvrši zakonski zastupnik subjekta.

15. Da li je moguće pristupiti SEF-u ukoliko je zakonski zastupnik strano lice?

Da, moguće je. Skrećemo pažnju da je neophodno da ispuni sve korake kao i u slučaju da je zakonski zastupnik domaći državljanin, uključujući i registraciju na sajtu eid.gov.rs.

16. Da li je moguće pristupiti SEF-u i ukoliko pravno lice ima više zakonskih zastupnika koji su ograničeni supotpisom?

Prema informacijama dobijenim od Ministarstva finansija, svako lice koje je navedeno kao zakonski zastupnik na APR-u trebalo bi da može da izvrši pristupi i izvrši prvu registraciju na SEF-u.

17. U kojim slučajevima ne postoji obaveza izdavanja e-fakture?

Obaveza izdavanja e-fakture ne postoji za:

 1. Promet na malo i primljeni avans za promet na malo
 2. Ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma
 3. Nabavku i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga

18. Da li u slučaju kada se račun za promet dobara i usluga izdaje stranim licima postoji obaveza izdavanja e-fakture putem SEF-a?

Ne, trenutno nije propisana obaveza izdavanja e-fakture licima iz inostranstva.

19. Da li se e-faktura može smatrati otpremnicom?

Ne, e-faktura nema obeležja otpremnice u smislu propisa o trgovini. Shodno, otpremnicu je neophodno dostaviti posebno.

20. Kada se e-faktura smatra dostavljenom?

E-faktura se smatra dostavljenom u trenutku njenog izdavanja.

21. U kom roku subjekat može da prihvati ili odbije e-fakturu?

Primalac elektronske fakture treba da prihvati ili odbije elektronsku fakturu u roku od petnaest dana od dana prijema.

Ukoliko subjekt javnog sektora ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u navedenom roku, ista se smatra prihvaćenom.
Sa druge strane, ukoliko subjekt privatnog sektora ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u navedenom roku biće ponovo obavešten da je elektronska faktura izdata, a ako je ne prihvati u dodatnom roku od 5 dana smatraće se da je faktura odbijena.

22. Da li su predviđene sankcije za subjekta privatnog sektora ukoliko ne izda/ne primi e-fakturu u skladu sa Zakonom?

Da, Zakon propisuje da će za prekršaj biti kažnjeno pravno lice, subjekat privatnog sektora kaznom u rasponu od RSD 200.000 do RSD 2.000.000 ukoliko:

1. Povredi obavezu izdavanja e-fakture

1a) Ne evidentira porez na dodatu vrednost elektronski u skladu sa Zakonom

2. Koristi podatke dostupne u SEF u, a u svrhe koje nisu propisane zakonom

3. Ne primi e fakturu u skladu sa Zakonom

Za navedeni prekršaj kazniće se i odgovorno lice pravnog lica subjekta privatnog sektora novčanom kaznom od RSD 50.000 do RSD 150.000.

Takođe, za navedeni prekršaj kazniće se preduzetnik - subjekt privatnog sektora novčanom kaznom u iznosu od RSD 50.000 do RSD 500.000.

Dodatno napominjemo da su propisane kazne i za slučaj da se e-faktura ne čuva u skladu sa Zakonom, kao i u slučaju neomogućavanja licu koje vrši inspekcijski nadzor, a u cilju nesmetanog vršenja inspekcijskog nadzora i prikupljanja podataka od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora nad određenim subjektom nadzora, uvid u podatke o poslovanju, poslovnu dokumentaciju, prateću tehničku opremu i uređaje koji su u vezi sa obavezama propisanim članom 17. Zakona.

23. Koji su rokovi čuvanja e-faktura?

E-faktura izdata ili primljena od strane subjekta javnog sektora čuva se u SEF-u trajno.
E-faktura izdata i primljena od strane subjekta privatnog sektora čuva se u roku od 10 godina od isteka godine u kojoj je izdata e-faktura.

1. Naziv, adresa i PIB izdavaoca;
2. Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS);
3. Poslovni račun izdavaoca;
4. Naziv, adresa i PIB primaoca;
5. JBKJS primaoca, ako je primalac korisnik javnih sredstava;
6. Redni broj i datum e-fakture;
7. Datum prometa dobara ili pružanja usluga, odnosno datum avansne uplate;
8. Šifra i ili naziv dobra, odnosno usluge i količina i jedinica mere za isporučena dobra, odnosno obim pruženih usluga za svaku stavku sa e-fakture;
9. Vrednost za svaku stavku sa e-fakture;
10. Ukupan iznos e-fakture;
11. Iznos avansnih plaćanja.

 

Dodatno, posebno su propisani obavezni elementi u slučajevima kada elektronska faktura (e-faktura) predstavlja dokument o smanjenju/povećanju naknade.

Biljana Bujić

Partner, Tax & Legal Services
KPMG d.o.o. Beograd

Contact

Saša Antić

Director, IT Advisory Services
KPMG d.o.o. Beograd

Contact

Igor Soldatović

Senior Manager, Tax & Legal Services
KPMG d.o.o. Beograd

Contact

Lada Lukić

Senior Assistant, Tax & Legal Services
KPMG d.o.o. Beograd

Contact