Elektronsko fakturisanje – usvojeni podzakonski akti

Elektronsko fakturisanje – usvojeni podzakonski akti

Navedeni pravilnici i uredbe su stupili na snagu 17. jula 2021 a primenjuju se od 1. januara 2022. godine.

1000
Tax

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 69/2021 od 9. jula 2021. godine objavljeni su podzakonski akti koji se odnose na primenu Zakona o elektronskom fakturisanju:

1. Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja (Pravilnik o elementima e-fakture);

2. Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura (Pravilnik o registrovanju za pristup sistemu elektronskih faktura);

3. Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama;

4. Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika (Pravilnik o načinu postupanja CIP-a);

5. Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika;

6. Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku.

Navedeni pravilnici i uredbe su stupili na snagu 17. jula 2021 a primenjuju se od 1. januara 2022. godine.

Pravilnik o elementima e-fakture

Pravilnikom se propisuje minimalan sadržaj elektronske fakture (e-fakture), forma i način dostave prateće dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost (PDV) u sistemu elektronskih faktura i način primene standarda elektronskog fakturisanja.

- Sadržaj e-fakture i prateća dokumentacija

Obavezni elementi e-fakture su:

1. Naziv, adresa i PIB izdavaoca
2. Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS)
3. Poslovni račun izdavaoca
4. Naziv, adresa i PIB primaoca
5. JBKJS primaoca ako je primalac korisnik javnih sredstava
6. Redni broj i datum e-fakture
7. Datum prometa dobara ili pružanja usluga, odnosno datum avansne uplate
8. Šifra i/ili naziv dobra, odnosno usluge i količina i jedinica mere za isporučena dobra, odnosno obim pruženih usluga za svaku stavku sa e-fakture
9. Vrednost za svaku stavku sa e-fakture
10. Ukupan iznos e-fakture
11. Iznos avansnih plaćanja

Dodatno, posebno su propisani obavezni elementi u slučajevima kada e-faktura predstavlja dokument o smanjenju/povećanju naknade, kao i slučajeve u kojima e-faktura predstavlja storno fakturu.

Kada e-faktura predstavlja dokument o smanjenju/povećanju naknade, ona obavezno sadrži:

1. Naziv, adresu i PIB izdavaoca
2. Naziv, adresu i PIB primaoca
3. Redni broj i datum
4. Iznos smanjenja/povećanja naknade
5. Broj e-fakture za izvršeni promet dobara i usluga, odnosno datum početka i završetka vremenskog perioda u kome su izdate e-fakture, ukoliko se izmena vrši za sve fakture izdate u tom periodu

Kada e-faktura predstavlja storno fakturu, ona obavezno sadrži:

1. Naziv, adresu i PIB izdavaoca
2. Naziv, adresu i PIB primaoca
3. Redni broj i datum storno fakture
4. Broj e-fakture za izvršeni promet dobara i usluga, odnosno datum početka i završetka vremenskog perioda u kome su izdate e-fakture, ukoliko se izmena vrši za sve fakture izdate u tom periodu

Pored prethodno navedenih podataka, Pravilnik propisuje da e-faktura može sadržati i druge podatke propisane relevantnim zakonima (npr. Zakon o PDV), ili druge podatke relevantne za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane.

Takođe, uz e-fakturu izdavalac može da priloži i drugu relevantnu dokumentaciju od značaja za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane (npr. privremene situacije).

Unos podataka koje sadrži e-faktura u sistem elektronskih faktura vrši se u skladu sa internim tehničkim uputstvom, koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija.

- Elektronsko evidentiranje obračuna PDV

Pravilnikom je propisano da elektronski evidentiran obračun PDV sadrži sledeće podatke:

1. kratak opis izvršenog prometa ili drugog osnova nastanka poreske obaveze;
2. iznos osnovice PDV u dinarima;
3. podatak o PDV stopi;
4. obračunati PDV u dinarima.

Predmetni podaci se po pravilu iskazuju pojedinačno po svakoj transakciji/poreskoj obavezi obuhvaćenoj elektronski evidentiranim obračunom PDV. Izuzetno, predmetni podaci za promet na malo (i avans za promet na malo) za koji ne postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa, se iskazuju zbirno za sve transakcije u odnosnom poreskom periodu.

Propisano je da se unos predmetnih podataka u sistem elektronskih faktura vrši u skladu sa internim tehničkim uputstvom, koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija.

- Srpski standard elektronskog fakturisanja

Pravnikom je propisano da je Srpski standard elektronskog fakturisanja (SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020) zasnovan na evropskom standardu elektronskog fakturisanja (EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020) i da je utvrđen od strane Instituta za standardizaciju Srbije.

Aktuelna verzija Srpskog standarda elektronskog fakturisanja je dostupna na sledećem linku (https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:102613) i trenutno je u postupku javne rasprave do oktobra 2021. godine.

Pravilnik o registrovanju za pristup sistemu elektronskih faktura

Pravilnikom se propisuju način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i način korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura.

U skladu sa Pravilnikom, izdavalac odnosno primalac e-faktura (subjekt prometa) mora prethodno da bude registrovan za pristup sistemu elektronskih faktura.

Registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura se vrši preko odgovarajuće veb aplikacije (aplikacija za registrovanje) koja je sastavni deo sistema elektronskih faktura, a u skladu sa internim tehničkim uputstvom, koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija.

Registrovanje vrši zakonski zastupnik subjekta prometa (izvorno ovlašćeno lice), koje može u aplikaciji za registrovanje uneti i podatke o drugim fizičkim licima koja su ovlašćena za korišćenje sistema elektronskih faktura.

Propisano je da se provera statusa zakonskog zastupnika vrši na osnovu podataka iz registra u kome su upisani podaci za odgovarajuću vrstu lica, a identitet fizičkog lica koje koristi aplikaciju putem Portala za elektronsku identifikaciju sa primenom šeme elektronske identifikacije srednjeg ili visokog nivoa pouzdanosti.

U aplikaciji za registrovanje je između ostalog moguće izraziti opredeljenje da li se sistemu elektronskih faktura pristupa neposredno ili preko informacionog posrednika.

U svakom trenutku može biti aktivan najviše jedan informacioni posrednik za određenog subjekta prometa.

Izražavanje opredeljenja za određenog informacionog posrednika je moguće samo ukoliko je subjekat prometa zaključio ugovor o pružanju usluga sa informacionim posrednikom i informacioni posrednik je tehnički inicirao prenos pristupa sistemu elektronskih faktura za odgovarajući PIB.

Za subjekte prometa koji su se opredelili za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura omogućavaju se dva tehnička rešenja pristupa:

1) putem korisničkog interfejsa, kada ovlašćeno lice putem internet pretraživača može da vrši kreiranje i izdavanje e-faktura i/ili prihvatanje i odbijanje e-faktura i elektronsko evidentiranje obračuna PDV u ime subjekta prometa u okviru svojih ovlašćenja;

2) putem aplikativnog interfejsa (eng. API - Application Programming Interface) koji omogućava povezivanje sa softverskim sistemom subjekta prometa i vršenje navedenih radnji.

Pravilnik propisuje i registraciju po automatizmu. Ukoliko se kroz sistem elektronskih faktura zahteva izdavanje e-fakture za primaoca za koga nije izvršeno registrovanje, ali koji ima PIB, biće izvršeno registrovanje primaoca po automatizmu, a e-faktura će biti izdata, sačuvana i predata primaocu ukoliko je za konkretnu transakciju počela da se primenjuje zakonska obaveza primaoca da primi e-fakturu.

Podsećamo, obaveza subjekta privatnog sektora da primaju e-fakture od subjekata javnog počinje da se primenjuje od 1. jula 2022. godine, što ujedno predstavlja i početak registrovanja subjekata privatnog sektora po automatizmu.

Pravilnikom je takođe propisano da državnim organima i licima kojima su poverena javna ovlašćenja mogu biti dostavljeni podaci iz sistema elektronskih faktura ako su im ti podaci neophodni za vršenje poslova iz svoje nadležnosti, te da podatke mogu obrađivati isključivo u svrhe nesmetanog obavljanja poslova iz svoje nadležnosti i to samo u onoj meri u kojoj je to neophodno.

Pristup podacima iz sistema elektronskih faktura vrši se u skladu sa odredbama i procedurama predviđenim propisima kojima se uređuje obavljanje poslova uprave organa kojima su poverena javna ovlašćenja upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama

Uredbom se uređuju uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama.

Uredbom je propisano je da u transakcijama u kojima se kao dužnik javlja subjekt javnog sektora koji ima više nivoa saglasnosti, e-fakture mogu da se primaju preko sistema za upravljanje fakturama koji predstavlja veb aplikaciju koju uspostavlja i kojom upravlja odgovarajuća služba Vlade.

Sistem za upravljanje fakturama je namenjen subjektima javnog sektora. Registracija za pristup i korišćenje sistema za upravljanje fakturama vrši se u skladu sa tehničkim uputstvom koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija.

Prijem e-faktura u sistemu za upravljanje fakturama, kao i ostalo upravljanje e-fakturama primljenim preko ovog sistema vrši se posredstvom sistema elektronskih faktura koji je integrisan sa sistemom za upravljanje fakturama, a u skladu sa internim tehničkim uputstvom koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija.

Pravilnik o načinu postupanja CIP-a

Pravilnik propisuje način postupanja Centralnog informacionog posrednika (CIP) u obavljanju poslova upravljanja sistemom elektronskih faktura i vođenja Registra informacionih posrednika koji su dobili saglasnost Ministarstva Finansija (Registar).

U skladu sa Pravilnikom, CIP (tj. nadležna organizacija jedinica u okviru Ministarstva finansija):

  • uspostavlja odgovarajuću organizaciju poslova,
  • imenuje administratore sistema elektronskih faktura,
  • uspostavlja mehanizme za autentikaciju i autorizovani pristup sistemu elektronskih faktura,
  • ažurno upravlja pravima pristupa infrastrukturi i softverskim rešenjima koje uspostavlja, i
  • preduzima druge mere u cilju razvoja sistema elektronskih faktura u skladu sa potrebama.

U skladu sa Pravilnikom, Registar koji vodi CIP predstavlja javno dostupnu evidenciju informacionih posrednika, koji naročito sadrži:

1. Naziv informacionog posrednika;
2. PIB informacionog posrednika;
3. Matični broj informacionog posrednika;
4. Adresu sedišta informacionog posrednika;
5. Ime i prezime lica kojem je informacioni posrednik dodelio pristup sistemu elektronskih faktura;
6. Broj i datum rešenja kojim se odobrava obavljanje poslova informacionog posrednika;
7. Broj i datum rešenja kojim se opoziva odobrenje za obavljanje poslova informacionog posrednika;
8. Naziv, PIB, matični broj i adresa sedišta lica koja su informacionom posredniku poverila jedan ili više poslova u vezi sa izdavanjem, slanjem, primanjem i čuvanjem e-faktura.

Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika

Ovom Uredbom propisani su uslovi koje treba da ispunjava lice kako bi dobilo saglasnost za obavljanje poslova informacionog posrednika, kao i opšti uslovi pružanja usluga informacionog posrednika.

Za obavljanje poslova informacionog posrednika neophodna je saglasnost Ministarstva finansija, za čije se dobijanje zahtev podnosi elektronskim putem.

Između ostalog je propisano da informacioni posrednik može biti samo pravno lice registrovano u Srbiji, koje na dan podnošenja zahteva nema dospele a neplaćene obaveze za javne prihode, i nije pravnosnažno osuđeno za krivično delo, te da je obezbedilo odgovarajuću garanciju (najmanje 5.000.000 evra) za štetu nastalu vršenjem poslova informacionog posrednika.

Saglasnost MF dobija se najviše na period od 24 meseca.

Propisani su slučajevi u kojima Ministarstvo finansija rešenjem može oduzeti saglasnost za obavljanje poslova informacionog posrednika.

U slučaju prestanka obavljanja poslova informacionog posrednika, njegovi korisnici po automatizmu prelaze na neposredan pristup sistemu elektronskih faktura (osim ukoliko prethodno nisu prešli na korišćenje drugog informacionog posrednika).

Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku

Ovom Uredbom uređuju se uslovi i način čuvanja e- faktura, uslovi i način stavljanja na uvid e-faktura na osnovu zahteva nadležnog organa i način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku.

- Uslovi i način čuvanja e- faktura

Propisano je da se čuvanje, pretraživanje i preuzimanje e-faktura u sistemu elektronskih faktura vrši u skladu sa internim tehničkim uputstvom koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva Finansija (Tehničko uputstvo), a koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu.

- Stavljanja na uvid e-faktura državnim organima

Način čuvanja e-faktura mora da omogućava njihovo stavljanje na uvid u slučaju zahteva nadležnog organa koji ima pravo na pristup podacima iz sistema elektronskih faktura.

Stavljanje na uvid mora biti izvršeno na način koji omogućava brz, efikasan i bezbedan prenos podataka o e-fakturama i u skladu sa tehničkim uputstvom koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija.

- Verodostojnost štampane e-fakture

Propisuje se da preuzimanje i štampanje e-fakture, izdate ili primljene od strane subjekta privatnog sektora, izvršeno do isteka roka za obavezno čuvanje e-faktura (deset godina od isteka godine u kojoj je e-faktura izdata), obezbeđuje verodostojnost porekla i integritet sadržine ukoliko:

1. papirni oblik e-fakture sadrži sve elemente koje je sadržao i elektronski oblik;
2. papirni oblik e-fakture prikazuje sve elemente na čitak način; i
3. je preuzimanje i štampanje e-fakture izvršeno u skladu sa odredbama o preuzimanju i štampanju primerka elektronskog dokumenta iz propisa kojima se uređuje elektronski dokument.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us