Usvojeni su novi pravilnici koji se odnose na primenu Zakona o fiskalizaciji

Usvojeni su novi pravilnici koji se odnose na primenu

Pravilnici su stupili na snagu 8. aprila 2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

1000
Tax

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 31/2021 od 31. marta 2021. godine objavljeni su novi pravilnici koje je donelo Ministarstvo finansija Republike Srbije, a koji se odnose na primenu Zakona o fiskalizaciji:

  • Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa;
  • Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja;
  • Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa;
  • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi;
  • Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora.

Pravilnici su stupili na snagu 8. aprila 2021. godine, a primenjuju se od 1. januara 2022. godine.

Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa

Pravilnikom se bliže uređuje mogućnost kupca, odnosno primaoca fiskalnog računa, da odmah po izdavanju, proveri da li je fiskalni račun izdat u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji

Naime, kupci mogu izvršiti proveru nezavisno od načina izdavanja fiskalnog računa, vrste elektronskog fiskalnog uređaja koji koristi obveznik fiskalizacije, kao i nezavisno od toga da li su Poreskoj upravi dostavljeni podaci o izdatim fiskalnim računima.

- Provera prijavljenih fiskalnih računa

Provera fiskalnog računa se sprovodi putem sistema za proveru fiskalnih računa Poreske uprave (sistem).

Provera može biti izvršena na dva načina:

1) Skeniranjem QR koda računa izdatog u štampanoj formi; ili
2) Pristupanjem hiperlinku za verifikaciju računa izdatog u elektronskoj formi.

Proveru je moguće sprovesti više od jednog puta.

- Obaveštenja

Prilikom provere fiskalnog računa, kupac putem sistema dobija jedno od sledećih obaveštenja:

1) Obaveštenje da je sistem nedostupan;
2) Obaveštenje da je račun neispravan;
3) Obaveštenje da je račun ispravan.

Ukoliko je provera fiskalnog računa uspešna, kupac će imati mogućnost da preuzme kopiju računa u elektronskoj formi.

- Vremenski rok

Pravilnik omogućava proveru fiskalnog računa putem sistema u periodu od 10 godina nakon datuma izdavanja fiskalnog računa.

Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja

Pravilnikom se definiše način čuvanja i zaštite podataka o izdatim fiskalnim računima (fiskalni podaci) u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja.

Naime, u slučaju dostavljanja fiskalnih podataka, obveznik fiskalizacije dužan je da fiskalne podatke čuva u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta uspešnog prenosa fiskalnih podataka Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave.

Uspešnim prenosom fiskalnih podataka smatra se prenos u okviru koga je SUF izvršio verifikaciju, obavio osnovne provere i generisao dokaze o iščitavanju poslatih podataka.

Formatiranje i zaštita fiskalnih podataka, kao i tehničke pojedinosti interne memorije utvrđuju se u skladu sa Tehničkim vodičem koga će objaviti Poreska uprava na svom portalu.

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

Pravilnikom se definišu vrste fiskalnih računa, tipovi transakcija, načini plaćanja, pozivanje na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta i pojedinosti ostalih elemenata fiskalnog računa shodno odredbama Zakona o fiskalizaciji.

- Vrste fiskalnih računa

Pravilnik definiše dve vrste fiskalnog računa:
1) Fiskalni račun za evidentiranje ostvarenog prometa dobara i usluga na malo;
2) Fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja primljenog avansa za budući promet na malo.

Preko elektronskog fiskalnog uređaja moguće je izdati i sledeća fiskalna dokumenta:

1) kopiju računa za promet ili kopiju računa za avans, a koja se izdaje istovremeno sa izdavanjem računa za promet, odnosno računa za avans ili se izdaje naknadno, za potrebe obveznika fiskalizacije ili kupca dobara, odnosno korisnika usluga;

2) račun obuke u svrhe obuke osoblja u maloprodaji, testiranja elektronskog fiskalnog uređaja ili u druge svrhe (kojim se ne vrši evidentiranje prometa na malo, odnosno primljenog avansa za promet na malo);

3) predračun koji se izdaje pre ostvarenog prometa na malo i pre primljenog avansa za budući promet na malo, radi obaveštavanja kupca dobara, odnosno korisnika usluga o podacima od značaja za budući promet na malo, odnosno budući primljeni avans za promet na malo

Fiskalni dokument treba da sadrži napomenu „OVO NIJE FISKALNI RAČUN“ koja se ne može izmeniti ili obrisati.

- Fiskalni račun za refundaciju

U slučaju povraćaja uplate ili dela uplate za promet na malo, povraćaja avansa za budući promet na malo, vraćanja i zamene dobara, povraćaja PDV fizičkom licu strancu izdaje se fiskalni račun za refundaciju (poništavanje računa).

- Napomena o načinu plaćanja

Pravilnik propisuje da na fiskalnom računu treba da stoji napomena o načinu plaćanja, konkretno:

1) gotovina;
2) instant plaćanje;
3) platna kartica;
4) ček;
5) prenos na račun (ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos);
6) vaučer (ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja);
7) drugo bezgotovinsko plaćanje koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji.

- Izdavanje fiskalnih računa

Fiskalni račun izdat u štampanoj formi mora da sadrži QR kod.

Pravilnik uvodi izdavanje elektronskih fiskalnih računa za obveznike fiskalizacije koji obavljaju promet na malo isključivo putem interneta.

Elektronski fiskalni račun mora da sadrži hiperlink za verifikaciju.

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi

Pravilnikom se uređuje koje podatke o izdatim fiskalnim računima je obveznik fiskalizacije dužan da dostavi Poreskoj upravi, oblik i način dostavljanja ovih podataka, uslovi pod kojima se ovi podaci mogu dostavljati PU periodično, protokoli i bezbednosni mehanizmi za dostavljanje podataka, standardne poruke o greškama i protokoli o postupanju u slučaju grešaka.

- Dostavljanje fiskalnih podataka

Fiskalni podaci se dostavljaju PU:

1) Automatski u realnom vremenu putem stalne internet veze između elektronskog fiskalnog uređaja i SUF, a u slučaju privremenog prekida odmah po ustavljanju veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja fiskalnog računa.

2) Preko portala PU ukoliko internet veza nije dostupna na mestu prometa ili u slučaju privremenog prekida veze nezavisnog od volje obveznika, a najkasnije u roku od pet dana od dana prometa. Instrukcija će biti date u Tehničkom vodiču koji će biti objavljen na portalu PU.

Dodatno, fiskalni podaci se mogu dostaviti PU od strane inspektora PU ukoliko obveznik nije samostalno dostavio podatke i od strane kupca odnosno primaoca fiskalnog računa u procesu provere da li je fiskalni račun izdat u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji.

Obveznik nije u obavezi da čuva fiskalne podatke po njihovom dostavljanju PU.

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora

Pravilnikom se uređuje vrsta podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, način dostavljanja ovih podataka Poreskoj upravi i način generisanja oznake poslovnog prostora u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji.

- Zahtev za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora

Obveznik fiskalizacije (je dužan da pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja PU u poslovnom prostoru dostavi Zahtev za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora (Zahtev) elektronskim putem, koji sadrži podatke o poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, odvojeno za svaki poslovni prostor i prostoriju.

Pravilnik propisuje obavezne elemente zahteva. U slučaju promene ovih podataka, obveznik fiskalizacije je dužan da najkasnije 24 sata pre nastanka promene, elektronskim putem dostavi Poreskoj upravi izmenjene podatke. Ako je do ovih promena došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, on je dužan da elektronskim putem dostavi izmenjene podatke najkasnije 24 časa po saznaju o nastanku promene.

- Tok postupka

Nakon podnošenja Zahteva (u elektronskom obliku preko portala), Poreska uprava vrši proveru dostavljenih podataka.

Rešenjem odlučuje o Zahtevu u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje u elektronskom obliku obvezniku fiskalizacije.

Rešenje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us