Usvojen je novi objedinjeni Pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Usvojen je novi objedinjeni Pravilnik o PDV

Pravilnik je stupio na snagu 22. aprila 2021. godine, a primenjivaće se od 1. jula 2021. godine.

1000
Tax

Ministarstvo finansija (MF) je donelo Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (Pravilnik) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 37 dana 14. aprila 2021. godine.

Pravilnik je stupio na snagu 22. aprila 2021. godine, a primenjivaće se od 1. jula 2021. godine.

PDV zakonodavstvo od početka primene Pravilnika

Pravilnikom se na jednom mestu uređuje materija trenutno uređena kroz 27 zasebnih PDV pravilnika.

Trenutno važeći PDV pravilnici prestaju da važe danom početka primene novog Pravilnika, s tim što će se i dalje primenjivati na promet dobara i usluga za koji je avans plaćen zaključno sa 30. junom 2021. godine.

Shodno, od 1. jula 2021. relevantno zakonodavstvo u oblasti PDV će činiti:

 1. Zakon o PDV (Zakon),
 2. Pravilnik o porezu na dodatu vrednost,
 3. Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća PDV,
 4. Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o PDV, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo,
 5. Uredba o izvršavanju Zakona o PDV na teritoriji AP KiM za vreme važenja Rezolucije SB OUN br. 1244.

Novine koje donosi Pravilnik

Pored objedinjavanja svih pravilnika o PDV u jedan pravni akt, Pravilnik donosi i određene novine koje se grubo mogu podeliti u tri grupe:

 • terminološka usklađivanja,
 • preciziranja i ugrađivanje stavova MF u Pravilnik,
 • izmene postojećih pravila.

Neke od najznačajnijih izmena su prikazane u nastavku.

Promet u oblasti građevinarstva – novi izuzeci

Pravilnik propisuje da bez obzira na vrednost prometa i ispunjenje drugih propisanih uslova sledeće aktivnosti ne potpadaju pod promet iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. Zakona:

 1. Popravka opreme koja čini sastavni deo objekta,
 2. Popravka vodovodnih, grejnih, kanalizacionih i klimatizacionih instalacija,
 3. Isporuka i ugradnja elemenata za kuhinju, kupatilo i drugog nameštaja,
 4. Isporuka i ugradnja uređaja za grejanje i hlađenje,
 5. Isporuka i ugradnja irigacionih sistema,
 6. Isporuka dobara i usluga uređenja zelenih površina.

Pravilnikom je posebno naglašeno da je za potrebu ocene da li se radi o prometu u oblasti građevinarstva potrebno utvrditi da li postoji sporedan i glavni promet i da u zavisnosti od opredeljenja glavnog prometa isto poresko pravilo treba primeniti i na sporedan promet.

Prenos poslovne celine – proširenje pravila

Da bi se u slučaju prenosa dela imovine smatralo da nije došlo do prometa dobara i usluga (član 6. Zakona), više nije potrebno ispunjenje uslova da prenos poslovne celine mora da bude takav da onemogućava prenosiocu da obavlja predmetnu poslovnu delatnost od trenutka prenosa.

Promet dobara bez naknade

U skladu sa Pravilnikom, u svaki drugi promet dobara bez naknade iz člana 4. Zakona ne spada besplatno davanje kataloga, brošura, flajera i sličnih dobara namenjenih informisanju potencijalnih kupaca o delatnosti obveznika.

Posledično, besplatno davanje navedenih dobara se neće smatrati predmetom PDV (bez obzira da li se ova dobra mogu kvalifikovati kao poslovni uzorci, reklamni materijal ili drugi pokloni male vrednosti u smislu PDV propisa).

Zamena rezervnih delova

Pravilnikom je precizirano da se zamenom dobara u garantnom roku (u skladu sa članom 6. Zakona) ne smatra zamena rezervnih delova u okviru popravke određenog dobra.

Tretman povratne ambalaže

Pravilnik propisuje da ukoliko vrednost ambalaže nije zaračunata u osnovicu, a kupac ne izvrši povrat ambalaže u propisanom roku, smatra se da je došlo do posebnog prometa ambalaže, te je potrebno izdati novi PDV račun za taj promet, a ne knjižno zaduženje za povećanje osnovice.

Naknadne izmene PDV osnovice

Pravilnikom je precizirano da do izmene PDV osnovice (a ne novog prometa) naročito dolazi i zbog:

 • povrata ambalaže čija je vrednost bila uračunata u cenu dobara,
 • vraćanja dobara zbog reklamacije,
 • vraćanja dobara kojima je period uobičajene upotrebe protekao (remitenda),
 • vraćanja dobara kojima je istekao ili ističe rok trajanja određen od strane proizvođača (ovo pravilo se primenjuje za dobra kojima je isteklo najmanje dve trećine roka trajanja, a do isteka roka trajanja je ostalo još najviše dva meseca).

Poreska oslobođenja

Pravilnik preciznije reguliše uslove za ostvarivanje poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog PDV u vezi sa:

 • prevoznim i ostalim uslugama povezanim sa uvozom dobara,
 • ostvarivanjem poreskog oslobođenja za avans primljen na ime otpremanja dobara u inostranstvo,
 • potrebnom dokumentacijom za poreska oslobođenja za prevozne i ostale usluge korisniku slobodne zone koji je poreski dužnik,
 • potrebnom dokumentacijom za poreska oslobođenja za usluge povezane sa izvozom, tranzitom i privremenim uvozom kada je primalac ovih usluga poreski dužnik.

Izdavanje računa

Pravilnik uvodi mogućnost izostavljanja datuma prometa kada je datum izdavanja računa isti kao i datum prometa.

Pravilnik predviđa da ukoliko se vrši izmena osnovice, u dokumentu o izmeni osnovice nije neophodno nabrajati sve račune za koje se izmena vrši, već je dovoljno navesti datum početka i završetka perioda u kojem su izdati relevantni računi za izvršeni promet.

Pravilnikom je eksplicitno propisano da u računu za promet usluga, kao podatak o vrsti usluge može da se iskaže podatak o odredbi ugovora u kojoj su navedene usluge koje se pružaju.

Pravilnik precizira da u slučaju kada se naknada naplaćuje u stranoj valuti, za pojedinačne stavke osnovica i PDV mogu biti iskazani u stranoj valuti, ali ukupan iznos osnovice i ukupan iznos PDV na tom računu mora biti iskazan u dinarima.

KPMG tim Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja u vezi primene Pravilnika.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us