Pravilnik o popunjavanju carinskih deklaracija i primena PDV pravila

Pravilnik o popunjavanju carinskih deklaracija i primen

Izmene br. 126/2020 su u primeni od 31. oktobra 2020. godine i 6/2021 koje su u primeni od 6. februara 2021. godine.

1000

Krajem 2020 i početkom 2021. godine objavljene su izmene Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 42/19, 51/19, 58/19, 65/19, 74/19,96/19, 11/20 i 43/20), a koje se odnose na način popunjavanja jedinstvenih carinskih isprava (u daljem tekstu: Pravilnik).

Izmene su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br. 126/2020 koje su u primeni od 31. oktobra 2020. godine i 6/2021 koje su u primeni od 6. februara 2021. godine.

Ovom prilikom želimo da podsetimo na izmene Pravilnika, a imajući u vidu da su pojedine izmene usko povezane sa primenom PDV propisa: ostvarivanjem prava na PDV oslobođenje kod izvoza dobara od strane stranog lica i ostvarivanja prava na odbitak PDV plaćenog pri uvozu u određenim slučajevima.

1.   JCI za izvoz

U skladu sa odredbama Carinskog zakona, a koji je u primeni od 17. juna 2019. godine, strano lice ne može biti izvoznik dobara. Shodno tome, postavilo se pitanje načina popunjavanja JCI u slučaju kada strano lice otprema robu sa teritorije Republike Srbije.

Izmenama Pravilnika iz oktobra 2020. i februara 2021. godine definisano je sledeće:

U JCI za izvoz, u rubriku 2 (Pošiljalac/Izvoznik) unosiće se podaci o licu:

— koje je poslovno nastanjeno na carinskom području Republike Srbije i koje ima ovlašćenje za odlučivanje o iznošenju robe iz tog carinskog područja (vlasnik robe) ili

— koje je poslovno nastanjeno na carinskom području Republike Srbije i koje je strana u ugovoru na osnovu kojeg se roba iznosi iz tog carinskog područja.

— Izuzetno, unosiće se i podaci o licu poslovno nastanjenom na carinskom području Republike Srbije koje je nosilac odgovarajuće isprave za robu koju je izdao nadležni organ u skladu sa propisima, koju je neophodno priložiti prilikom podnošenja deklaracije.

U rubriku 44 jedinstvene carinske isprave za izvoz unosiće se podaci o stranom licu, vlasniku robe koji je ovlastio domaće lice da robu iznese sa carinskog područja Srbije.

Napominjemo da se ovlašćenje za zastupanje u carinskom postupku ne smatra ovlašćenjem za iznošenje robe iz carinskog područja, pa se za iznošenje robe mora izdati posebno ovlašćenje.

Ako se u rubriku 2 unose podaci o nosiocu odgovarajuće isprave za robu koja se izvozi, koji nije vlasnik robe u trenutku izvoza, u tom slučaju u ovu rubriku unose se podaci o licu koje je vlasnik robe u trenutku izvoza, tj. upisuje se šifra: "KO1" - naziv vlasnika/ vlasnik.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, propisuje da obveznik može da ostvari pravo na oslobođenje za izvoz dobara ako poseduje izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije, odnosno overenu kopiju izvozne deklaracije.

Mišljenja Ministarstva finansija koja su izdata pre stupanja na snagu Carinskog zakon i pre izmena Pravilnika, pravo na PDV oslobođenje kod izvoza dobara vezivala su za lice koje je u JCI navedeno kao pošiljalac/izvoznik.

Nakon stupanja na snagu Carinskog zakona Ministarstvo finansija se nije izjašnjavalo po pitanju ostvarivanja prava na PDV oslobođenje. Ranije izneti stav da pravo na PDV oslobođenje ima lice koje je u JCI navedeno kao pošiljalac/izvoznik više nije adekvatan kada je u pitanju izvoz dobara koji vrši strano lice.

Kako bi se sprečila različita primena u praksi, a posebno kada su u pitanju kontrole Poreske uprave, bilo bi potrebno da Ministarstvo finansija izmeni Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili izda novo mišljenje uzimajući u obzir nova pravila propisana carinskim propisima.

2.   JCI za slobodan promet

U rubrici 1 (Deklaracija), treća podela se neće popunjavati ni u slučaju uvoza ekspresnih pošiljki, čime je usaglašeno popunjavanje ovog dela rubrike za svu robu, bez obzira na specifičnosti pojedinih vrsta prometa. Identifikacija postupka stavljanja u slobodan promet ekspresnih pošiljki ubuduće će se vršiti unošenjem oznake „DE“  u četvrtu podelu rubrike 1, dok će se identifikacija dopunskih deklaracija u slučaju pojednostavljenog deklarisanja unosom podataka u evidenciju deklaranta vršiti unošenjem oznake „DZ“.

U rubrici 8 (Primalac) dozvoljeno je unošenje podataka o licu koje nije primalac, odnosno vlasnik robe, već je nosilac isprave za uvoz te robe, izdate od strane nadležnog organa (dozvole, saglasnosti, rešenja i sl.).

Podaci o vlasniku robe unosiće se u rubriku 44, uz navođenje šifre „K01“.

Ova novina je predviđena, zbog usaglašene primene carinskih i poreskih propisa sa jedne strane i, s druge strane, Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći i drugih propisa (pre svega Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima) kojima se zahteva da uvoznik određene robe bude isključivo lice koje ima dozvolu za promet na veliko.

Isti način deklarisanja uvoznika i vlasnika robe primenjivaće se i u slučajevima uvoza robe od strane posrednika u spoljnotrgovinskom poslu koji nabavlja robu u svoje ime, a za račun naručioca, odnosno vlasnika robe. Ukoliko je u pojedinom slučaju moguća primena oslobođenja od plaćanja carine, pravo na to oslobođenje se utvrđuje u odnosu na lice čiji su podaci upisani u rubriku 44 JCI za stavljanje robe u slobodan promet (npr. kod  uvoza robe za potrebe lica koja se bave naučnom, obrazovnom, kulturnom ili umetničkom delatnošću, zaštitom prirode i životne sredine).

Verujemo da je ova izmena usko povezana sa primenom pravila o pravu na odbitak prethodnog PDV. Naime, prema mišljenjima Ministarstva finansija izdatim pre izmena Pravilnika, pravo na odbitak se vezuje isključivo za lice koje je u navedeno u rubrici 8 JCI. Međutim, imajući u vidu opisane izmene Pravilnika, smatramo da se ovaj pristup ne može primeniti u slučajevima kada je lice uneto u rubriku 8 samo nosilac isprave za uvoz ali ne i primalac, odnosno vlasnik robe. I u ovom slučaju bilo bi preporučljivo da Ministarstvo finansija izda novo mišljenje uzimajući u obzir opisane izmene carinskih propisa.

3.   JCI za ponovni izvoz robe uvezene radi aktivnog oplemenjivanja

Kada se roba isporučuje direktno vlasniku, u rubriku 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) unosi se iznos iz fakture, pri čemu se, za razliku od dosadašnjeg rešenja, ne precizira da se taj iznos sastoji od vrednosti domaćeg materijala i vrednosti pružene usluge.

U slučaju kada se roba isporučuje trećem licu po nalogu vlasnika robe, u rubriku 22 se, kao i do sada, unosi podatak o vrednosti iz fakture, odnosno profakture vlasnika robe prema trećem licu.

U rubriku 44 (Dodatne informacije/Podnete isprave/Potvrde i odobrenja), kao i kod izvozne deklaracije, unosiće se podaci o stranom licu, vlasniku robe koji je angažovao domaće lice za iznošenje robe sa carinskog područja Srbije.

4. Pored navedenog, izmenama su izvršene i određene izmene i dopune Kodeksa šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku.

Ukoliko Vam bude potrebna pomoć pri pripremanju i podnošenju Vaše poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana ili ako ste zainteresovani za održavanje prezentacije Vašim zaposlenima, slobodno nas kontaktirajte.

KPMG Poresko-pravno odeljenje
KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11070 Beograd, Srbija
Tel.  +381 11 20 50 500
Fax. +381 11 20 50 550
www.kpmg.rs

tax@kpmg.rs

godisnji-prihod

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

Connect with us