Pregled izmena Zakona o porezu na dobit, poreskog bilansa i poreske prijave

Pregled izmena Zakona o porezu na dobit, poreskog bilan

Pravilnici stupaju na snagu 31. decembra 2020. godine, a primenjuju se od poreskog perioda koji počinje u 2020. godini.

1000

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 17. decembra 2020. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Zakon je objavljen u Službenom glasniku broj 153/2020 od 21. decembra 2020. godine.

Predviđeno je da se predložene izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica primenjuju od poreskog perioda koji počinje u 2021. godini.

Dodatno, Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Pravilnik o poreskom bilansu”) i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Pravilnik o prijavi za porez na dobit”).

Pravilnici su objavljeni u službenom glasniku broj 159/2020 od 30. decembra 2020.godine.

Pravilnici stupaju na snagu 31. decembra 2020. godine, a primenjuju se od poreskog perioda koji počinje u 2020. godini.

1. Pregled značajnijih izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica:

Kapitalni dobitak ostvareni prenosom prava na digitalnoj imovini

Izmenama se propisuje da kapitalni dobitak nastaje i prenosom uz naknadu prava na digitalnoj imovini, osim ukoliko je obveznik, u okviru obavljanja delatnosti trgovanja, digitalnu imovinu nabavio isključivo radi dalje prodaje.

Kapitalni dobici ostvareni digitalne imovine ne ulaze u poresku osnovicu, ukoliko su sredstva od prodaje uložena u tom poreskom periodu u osnovni kapital rezidentnog privrednog društva, odnosno investicionog fonda, čije se centar poslovnih aktivnost nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Kapitalni dobitak ostvaren po osnovu prodaje investicione jedinice

Izmenama Zakona proširuje se predmet oporezivanja kapitalnim dobitkom kada su u pitanju investicione jedinice.

Cilj odredbe jeste jednak tretman otvorenih i zatvorenih investicionih fondova, a imajući u vidu novo uvedene propise koji regulišu investicione fondove u Srbiji.

Poreski tretman raspodele preostale neto vrednosti imovine nakon raspuštanja investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica

Preostala neto vrednost imovine koja se srazmerno investicionim jedinicama raspodeljuje članovima nakon raspuštanja investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica, a koja je iznad nabavne vrednosti tih investicionih jedinica, smatra se kapitalnim dobitkom koji se uključuje u poresku osnovicu u iznosu od 50% ukupno ostvarenog kapitalnog dobitka.

Cilj odredbe jeste delimično izjednačavanje tretmana ove vrste prihoda sa prihodom koji ostvari investicioni fond sa statusom pravnog lica.

Poreski tretman prihoda koji nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica

Prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, smatraće se prihodom od dividende koji će se oporezovati porezom po odbitku ako drugačije nije propisano ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Utvrđivanje nabavne vrednosti nepokretnosti stečene pre 1. januara 2004. godine za svrhe utvrđivanja kapitalnog dobitka

Za svrhe utvrđivanja kapitalnog dobitka precizirano je da je nabavna vrednost nepokretnosti koje su stečene pre 1. januara 2004. godine, njihova neotpisana vrednost utvrđena na dan 31. decembra 2003. godine (u skladu sa propisima o računovodstvu koji su se primenjivali na finansijske izveštaje za 2003. godinu) umanjena za amortizaciju utvrđenu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

Novozaposlena lica u smislu člana 50a Zakona o porezu na dobit

Za potrebe ostvarivanja prava na poreski kredit po osnovu ulaganja više od jedne milijarde dinara u osnovna sredstva i zapošljavanja više od 100 lica (novozaposlena lica), precizira se pojam novozaposlenog lica. Naime, novozaposlenim licem ne smatra se lice koje je, počev od poslednjeg dana poreskog perioda koji prethodi periodu ulaganja, bilo zaposleno u, posredno ili neposredno, povezanom licu sa obveznikom.

1. Pregled značajnijih izmena Pravilnika o poreskom bilansu:

Obračun poreskog kredita banke

Predviđa se da banka koja koristi pravo na poreski kredit u vezi sa konverzijom stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, poreski kredit za 2020. godinu koji se iskazuje na Obrascu PK, prethodno obračuna na novom Obrascu OPKB - Obračun poreskog kredita banke za 2020.godinu.

Obrazac OPKB se ne podnosi kao prilog uz obrazac poreske prijave

Obrazac PK - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva i poreski kredit banaka za 2020. godinu

U skladu sa Pravilnikom o poreskom bilansu, usled uvođenja novog Obrasca OPKB, menja se i sadržina Obrasca PK - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva i poreski kredit banaka za 2020. godinu, na način da se pored postojećih podataka o poreskom kreditu po osnovu ulaganja izvršenih u osnovna sredstva za obavljanje pretežne delatnosti iskazuju i podaci o poreskom kreditu banaka za 2020. godinu iz obrasca OPKB.

Prihod od usluga na koje je porez po odbitku plaćen u drugoj državi

U skladu sa Pravilnikom o poreskom bilansu, na rednom broju 39. poreskog bilansa (Obrasca PB1), pored iznosa poreza na dobit po odbitku koji se do sada iskazivao, iskazuje se i iznos poreza na dobit po odbitku na usluge koji je plaćen u drugoj državi.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna podrška naših stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us