Ministarstvo finansija izdalo je Mišljenje kojim pojašnjava izdavanje računa u elektronskom obliku

Izdavanje računa u elektronskom obliku

Ministarstvo finansija je 12. januara 2021. godine izdalo mišljenje kojim pojašnjava izmene člana 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1. januara 2021. godine, a odnose se na izdavanje PDV računa u elektronskom obliku.

1000

Ministarstvo finansija (Ministarstvo) je 12. januara 2021. godine izdalo mišljenje br. 011-00-00986/2020-04 (Mišljenje) kojim pojašnjava izmene člana 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost (Zakon) koje se primenjuju od 1. januara 2021. godine, a odnose se na izdavanje PDV računa u elektronskom obliku (e-račun).

Naime, izmenama Zakona predviđeno je da PDV račun može biti izdat u papirnom, ili u elektronskom obliku ako postoji saglasnost primaoca (osim u slučaju obaveze izdavanja računa u elektronskom obliku u skladu sa zakonom kada saglasnost primaoca nije potrebna).

Pored toga predviđeno je da se račun u elektronskom obliku izdaje kao elektronski dokument u skladu sa relevantnim zakonom.

Imajući u vidu da Zakonom nije preciziran način davanja saglasnosti primaoca da prihvata e-račun, ostalo je nejasno kako se predmetna odredba primenjuje u praksi.

Dodatno, predmetne izmene su otvorile pitanje dalje primene Objašnjenja Ministarstva finansija i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br 401-00-4169/2017-16 od 12. decembra 2017. godine (Objašnjenje) koje je korišćeno u praksi.

Podsećamo da se u skladu sa Objašnjenjem, PDV računi mogu izdavati u papirnom ili elektronskom obliku, i da tako izdati ili naknadno digitalizovani (skenirani) račun ne mora biti potpisan (elektronskim) potpisom, već da je dovoljna „identifikaciona oznaka“ koja upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje tog računa.

Mišljenjem su uklonjene navedene dileme:

  • Saglasnost za izdavanje e-računa može biti data na svaki uobičajeni način na koji se obavlja poslovna komunikacija, uključujući i prećutno davanje saglasnosti putem plaćanja tako izdatog računa.
  • Predmetna izmena zakona ne dovodi u pitanje dalju primenu Objašnjenja.

Za vašu referencu predmetno Mišljenje se nalazi u prilogu ove vesti, a detalje o izmenama Zakona možete pronaći na našem sajtu poreskih vesti.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us