Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu v

Zakon stupa na snagu 29. decembra 2020. godine a primenjuje od 1. januara 2021. godine.

1000

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 17. decembra 2020. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV (Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 153 dana 21. decembra 2020. godine.

Zakon stupa na snagu 29. decembra 2020. godine a primenjuje od 1. januara 2021. godine.

Značajnije izmene su prikazane u nastavku.
PDV u građevinarstvu

Zakon sužava primenu posebnog pravila za promet iz oblasti građevinarstva, a prema kome je poreski dužnik primalac dobara i usluga, tako što uvodi ograničenje koje predviđa da se ovo pravilo primenjuje samo na promet čija je vrednost veća od RSD 500.000 bez PDV.

Navedeno pravilo se ne primenjuje na promet za koji je avans primljen do 31.12.2020. godine, a koji će biti izvršen nakon 1.1.2021. godine.

PDV oslobođenja

Promet dobara koja su u postupku aktivnog oplemenjivanja za koja bi obveznik – sticalac imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ih nabavljao sa obračunatim PDV, oslobođen je PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Prenos virtuelnih valuta i zamena virtuelnih valuta za novčana sredstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna imovina oslobođen je PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza.
Elektronski račun

Po prvi put se u PDV propisima definiše izdavanje računa u elektronskom obliku.

Zakon predviđa da se račun može izdavati u papirnom ili elektronskom obliku ukoliko postoji saglasnost primaoca.

Saglasnost primaoca da prihvata račun u elektronskom obliku nije potrebna ukoliko je izdavanje računa u elektronskom obliku propisano zakonom kao obavezno. Forma i sadržina saglasnosti nisu propisani, kao i da li saglasnost mora biti u pisanom obliku ili se saglasnošću smatra i prihvatanje računa.

Račun u elektronskom obliku izdaje se kao elektronski dokument u skladu sa zakonom.

Investicioni fondovi

Pojam poreskog obveznika proširen je tako da obuhvata i otvorene investicione fondove, odnosno alternativne investicione fondove koji nemaju svojstvo pravnog lica, a koji su upisani u odgovarajući registar u skladu sa zakonom.

Sporedna isporuka dobara i pružanje usluga

Zakon predviđa da se sporednom isporukom dobara ne smatra prenos prava raspolaganja na pokretnim stvarima koji se vrši uz prenos prava raspolaganja na građevinskom objektu ili ekonomski deljivoj celini u okviru građevinskog objekta.

Dodatno, usluga iznajmljivanja ili davanja na korišćenje građevinskog objekta ili ekonomski deljive celine u okviru građevinskog objekta se ne smatra sporednim pružanjem usluga.

PDV osnovica

Precizira se da se iznosi koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog lica i prenosi ih tom drugom licu, ne uključuju u osnovicu za obračun PDV ako su ti iznosi posebno evidentirani.

Dodatno, propisuje se da u osnovicu ne uključuju ni iznosi koje obveznik potražuje za izdatke koje je platio u ime i za račun primaoca dobara ili usluga, ako su ti iznosi posebno evidentirani.

Srazmerni odbitak

Propisuje se da se povremenim prometima koji se ne uračunavaju u promet dobara i usluga za potrebe izračunavanja procenta srazmernog poreskog odbitka smatraju i najviše dva prometa udela u kapitalu, hartija od vrednosti, poštanskih vrednosnica, taksenih i drugih važećih vrednosnica u jednoj kalendarskoj godini .

Evidenciona prijava

Obveznik koji ostvari promet veći od MRSD 8, a ne podnese evidencionu prijavu do isteka prvog roka za predaju periodične prijave, može je podneti i naknadno, ili će poreski organ to učiniti po službenoj dužnosti.

Takav obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza od dana podnošenja evidencione prijave.

Pogrešno obračunat PDV

Zakonom se uređuje i ispravka više obračunatog PDV u slučaju kada račun nije ni trebalo izdati.

U tom slučaju račun se stornira, a ispravka obračunatog PDV vrši se ukoliko se poseduje dokument primaoca računa da PDV nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da za taj iznos PDV nije podnet zahtev za refakciju (npr. refakcija stranom licu, humanitarnoj organizaciji itd.).

Promet polovnih dobara

Uvodi se pravo optiranja obveznika koji se bave prometom polovnih dobara (polovna motorna vozila, umetnička dela, kolekcionarskih dobra i antikviteti), da utvrde osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene ovih dobra, uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici.

Navedeno pravo optiranja odnosi se na svaki pojedinačni promet.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us