NBS o moratorijumu za banke i davaoce finansijskog lizinga

NBS o moratorijumu za banke i davaoce finansijskog lizi

Odluke su stupile na snagu 28. jula 2020. godine.

1000

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 103/2020 od 27. jula 2020. godine, Narodna Banka Srbije (NBS) je objavila dve odluke u cilju ublažavanja posledica pandemije COVID-19:
1) Odluku o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema (Odluka o moratorijumu za banke), i
2) Odluku o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema (Odluka o moratorijumu za davaoce finansijskog lizinga).

Ko je obuhvaćen merom novog moratorijuma?

Banke/davaoci finansijskog lizinga su dužni da dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i pravnim licima), ponude zastoj u otplati obaveza (moratorijum) ne kasnije od petka 31. jula 2020. godine.

Ponuda moratorijuma se smatra dostavljenom objavom na zvaničnoj internet strani ukoliko sadrži propisane elemente.

Šta je obuhvaćeno merom novog moratorijuma?

Obaveza ponude moratorijuma za banke se odnosi na obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda (npr. prekoračenje po računu ili dug po kreditnoj kartici) i povezanih proizvoda (npr. instrumenti zaštite kamatnih rizika povezani sa kreditima).

Obaveza ponude moratorijuma za banke se ne odnosi na naknade za bankarske usluge (npr. platni promet, brokerske usluge, usluge zakupa sefa).

Obaveza ponude moratorijuma za davaoce finansijskog lizinga se odnosi na obaveze po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

Ponuda moratorijuma odnosi se samo na obaveze koje su odobrene dužniku pre 28. jula 2020. godine, a dospevaju u periodu od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine, kao i na dospele a neizmirene julske obaveze.

Kako odbiti moratorijum?

Ponuda moratorijuma se smatra prihvaćenom ukoliko je dužnik ne odbije u roku od 10 dana od objave obaveštenja o ponudi.

Dužnik može odbiti ponudu za svaki kreditni proizvod/ugovor o finansijskom lizingu pojedinačno, i to putem elektronskog obrasca na sajtu banke/davaoca finansijskog lizinga, poštom, telefonom, u poslovnim prostorijama i izmirivanjem duga u celosti.

Dužniku mora biti omogućen odustanak na navedene načine i tokom celokupnog trajanja moratorijuma.

Koje su posledice moratorijuma?

Tokom perioda moratorijuma, banka/davalac lizinga neće obračunavati zateznu kamatu za dugovanja koja su u tom periodu dospela, i neće pokretati postupak izvršenja ili prinudne naplate.

Banka/davalac lizinga mogu obračunavati zateznu kamatu na dugovanja koja su dospela pre primene moratorijuma, a po isteku moratorijuma obračunata zatezna kamata se ravnomerno raspoređuje na period otplate dugovanja, i ne pripisuje se glavnici duga.

Tokom perioda moratorijuma, banka/davalac lizinga će obračunavati ugovorenu kamatu samo na nedospeo dug, a privrednim društvima može obračunavati ugovorenu kamatu i na iznos glavnice koji dospeva tokom moratorijuma.

Ugovorena kamata obračunata tokom moratorijuma će se ravnomerno rasporediti na period otplate dugovanja po prestanku moratorijuma, i neće se pripisati glavnici duga.

Koje su obaveze banke/davaoca lizinga?

1) Dostavljanja novog plana isplate dužnicima

Banka/davaoci lizinga su dužni da svim korisnicima moratorijuma sačine novi plan otplate produžen za period trajanja moratorijuma, i da taj plan dostave putem elektronske ili redovne pošte, uz napomenu da u roku od sedam dana dužnici mogu zahtevati i drugu dinamiku otplate.

Druga dinamika otplate obuhvata mogućnost izmirivanja celokupne glavnice i ugovorene kamate koje bi dospele tokom moratorijuma (umesto njihovog ravnomernog raspoređivanja na period otplate), ili mogućnost izmirivanja redovne kamate obračunate tokom moratorijuma, uz produženje roka otplate za period trajanja moratorijuma.

2) Obustavljanje isplata po trajnim nalozima
Od 28. jula 2020. godine banke moraju obustaviti sve isplate po trajnim nalozima koje su obuhvaćene moratorijumom, osim ukoliko dužnik ne odbije ponudu u propisanom roku.

Ukoliko dužnik odbije ponudu, banke/davaoci lizinga su dužni da dospelu obavezu naplate, odnosno obaveste banku kod koje je trajni nalog, poslodavca ili RFPIO u slučaju administrativne zabrane, da je dužnik ponudu odbio i da je neophodno nastaviti isplatu.

3) Usklađivanje internih akata
Banke/davaoci lizinga moraju uskladiti svoje unutrašnje akte sa odredbama Odluka u roku od pet dana od stupanja ovih Odluka na snagu.

4) Izveštavanje NBS
Banke/davaoci lizinga mora dostavljati mesečni izveštaj o sprovedenim merama NBS na propisanom obrascu, do 15. dana u mesecu za prethodni mesec, počevši od izveštaja za period do 10. avgusta koji se mora podneti do 14. avgusta 2020. godine.

5) Trošak sprovođenja moratorijuma
Banke/davaoci lizinga ne mogu zahtevati od dužnika naknadu bilo kakvih troškova u vezi sa preduzimanjem propisanih mera.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna podrška naših stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

 

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

lease

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us