Tretman pogodnosti odobrenih zakupcima usled Covid-19 pandemije

Tretman pogodnosti odobrenih zakupcima usled Covid-19

Kao odgovor na COVID-19 pandemiju, Međunarodni odbor za računovodstvene standarde (the International Accounting Standards Board - IASB) objavio je izmene IFRS 16 Lizing koje pružaju mogućnost zakupcima da pogodnosti koje su, usled Covid-19 pandemije, dobili od zakupodavaca ne obuhvataju kao modifikacije ugovora o zakupu.

1000
presentation slide

Izmene IFRS 16 Lizing primenjuju se počev od 1. juna 2020. godine, uz dozvoljenu raniju primenu.

O čemu je reč?

Usled krize izazvane Covid-19 pandemijom mnogi zakupci su pregovarali sa svojim zakupodavcima o odobrenju pogodnosti u odnosu na inicijalno dogovorene uslove zakupa. Pogodnosti mogu biti u različitim oblicima i mogu uključivati jednokratno smanjenje zakupnine, odricanja od zakupnine ili odlaganje plaćanja zakupnine. Na primer, veliki broj trgovaca pregovarao je o smanjenje zakupnine maloprodajnih objekata, a slična je situacija i u drugim industrijama i ugovorima o zakupu.

Prema inicijalnom tekstu IFRS 16, pogodnosti naknadno odobrene zakupcima najčešće bi ispunjavali definiciju modifikacije zakupa, osim ako nisu bili predviđeni u originalnom ugovoru o zakupu. Obračun i računovodstveno obuhvatanje modifikacija zakupa može biti kompleksno. Na primer, obuhvatanje u skladu sa smernicama za obuhvatanje modifikacija može podrazumevati preračunavanje sredstva i obaveze po osnovu zakupa koristeći revidiranu diskontnu stopu.

Koja je olakšica primenljiva za zakupce?

Izmene i dopune uvode opcionu olakšicu koja pojednostavljuje način na koji zakupac računovodstveno obuhvata odobrene povoljnosti koje su direktna posledica COVID-19 pandemije. Zakupodavac koji primenjuje olakšicu nije obavezan da proceni da li se odobrene pogodnosti zakupa smatraju modifikacijama zakupa i obuhvata ih u skladu sa drugim primenljivim smernicama. Računovodstveno obuhvatanje pogodnosti zavisiće od pojedinačnih uslova pogodnosti dogovorenih sa zakupodavcem. Na primer, ako je pogodnost u obliku jednokratnog smanjenja zakupnine, ona će biti obuhvaćena kao varijabilno plaćanje zakupa i biće priznata u bilansu uspeha.

Praktična olakšica je primenjiva u sledećim okolnostima:

  • izmenjena visina zakupnine je ista ili manja nega prvobitno ugovorena;
  • smanjenje iznosa zakupnine odnosi se na plaćanja zakupnine koje dospevaju 30. juna 2021. godine ili pre toga; i
  • nije bilo drugih značajnih izmena uslova zakupa.

Zakupci koji primenjuju praktičnu olakšicu moraju obelodaniti: 

  • činjenica da su primenili praktičnu olakšicu na sve ugovore o zakupu koji zadovoljavaju uslove ili, ukoliko nisu primenili na sve ugovore, prirodu ugovora na koje su primenili praktičnu olakšicu; i
  • iznos koji je priznat u bilansu uspeha izveštajnog perioda po osnovu primene praktične olakšice.

Za zakupodavce nije predviđena praktična olakšica. Zakupodavci su dužni da procene da li pogodnosti odobrene zakupcima predstavljaju modifikacije zakupa i da ih računovodstveno obuhvataju u skladu sa zahtevima IFRS 16 Lizing.

Connect with us