Korporativne obveznice - novi izvor finansiranja za kompanije u Srbiji

Korporativne obveznice - novi izvor finansiranja za ko

Vlada Republike Srbije je 10. aprila 2020. godine usvojila Uredbu o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti (Sl. glasnik RS, br. 54/2020), kojom se pojednostavljuje postupak emisije obveznica tokom trajanja vanrednog stanja i šest meseci nakon isteka istog.

1000
way

Ova mera, usmerena ka velikim preduzećima, je deo paketa mera za ublažavanje ekonomskih efekata pandemije COVID-19 i ima za cilj da podstakne korišćenje dodatnog izvora kapitala za obezbeđivanje sredstava za poslovanje i investicione projekte u narednom periodu.

Obveznice predstavljaju dužničke hartije od vrednosti i sredstva finansiranja se prikupljaju javnom ponudom obveznica na tržištu kapitala tj. od većeg broja institucionalnih investitora uključujući banke, osiguravajuća društva, penzione fondove, investicione fondove, međunarodne finansijske institucije itd.

Tržište kapitala u Srbiji beleži visok stepen razvijenosti u sektoru državnih hartija od vrednosti i Republika Srbija uspešno emituje obveznice denominovane u dinarima i evrima sa rokom dospeća do 12, odnosno 20 godina, uz učešće kako domaćih tako i stranih institucionalnih investitora. Tržište korporativnih obveznica je u fazi razvoja i izdavaoci obveznica sa listingom na regulisanom tržištu Beogradske berze uključuju pojedine komercijalne banke i međunarodne finansijske institucije.

Usvojene mere znatno olakšavaju postupak izdavanja i jasno pokazuju zainteresovanost relevantnih stejkholdera (Ministarstva Finansija, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Beogradske berze itd.) da se podstakne ovaj način finansiranja, dok potencijalno učešće Narodne banke Srbije u kupovini obveznica na sekundarnom tržištu i njihovo uključenje na listu hartija od vrednosti koje su mogu koristiti u monetarnim operacijama dodatno pojačava likvidnost tržišta.

Dokument u prilogu predstavlja uvod u korišćenje ovog instrumenta i u njemu možete naći pregled osnovnih karakteristika korporativnih obveznica i poređenje sa finansiranjem putem bankarskih kredita, kao i pregled pripremnih aktivnosti i postupka emitovanja obveznica. Dokument je ažuriran 05.08. kako bi reflektovao dodatne mere Narodne banke Srbije u pogledu podrške razvoju tržišta korporativnih obveznica. 

Naš tim Vam je na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us