Predstavljene tipologije pranja novca

Predstavljene tipologije pranja novca

U Subotici je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca predstavnicima tužilaštava, sudova, policije i poreske policije

1000

Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i sprečavanje njegovog finansiranja ocenjuje kako značajan izazov. Prilikom ocene delotvornosti  sistema jedne države, međunarodna organizacija FATF (The Financial Action Task Force) u svojim preporukama propisuje jasne kriterijume koje jedna zemlja treba da ispuni, kako bi pokazala efikasnost u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

S obzirom na to da je ocenjeno da nosioci pravosudnih funkcija i policijski službenici nisu u dovoljnoj meri upoznati sa tipologijom procene rizika od pranja novca, Uprava za sprečavanje pranja novca organizovala je, u saradnji sa Pravosudnom Akademijom, 26. septembra 2019. godine, u Subotici, obuku za sudije, tužioce osnovnih i viših tužilaštava, predstavnike poreske policije, poreske policije i  MUP-a (Odsek za suzbijanje opšteg kriminaliteta, Odsek za borbu protiv korupcije, Odsek za borbu protiv privrednog kriminaliteta, Odsek za borbu protiv opšteg kriminaliteta ) iz Novog Sada, Subotice, Kikinde i Sombora.

Učesnici obuke imali su prilike da se upoznaju sa Tipologijama za krivična dela viskog stepena pretnje za pranje novca, o čemu je govorio Miljko Radisavljević (Republičko javno tužilaštvo), i sektorskim tipologijama (finansijski i nefinansijski sektor, računovođe, advokati) o kojima su govorili Jelena Pantelić (Uprava za sprečavanje pranja novca), Aleksandra Medan (Narodna banka Srbije) i Goran Kuprešanin (Komisija za hartije od vrednosti), koji su učesnicima obuke pomogli u lakšem prepoznavanju aktivnosti koje ukazuju na pranje novca i sumnjive izveštaje.

Obuka je organizovana u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.  

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us