Okrugli sto za nosioce pravosudnih funkcija

Okrugli sto za nosioce pravosudnih funkcija

Procena rizika od pranja novca i nadzor nad Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

1000

Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom Akademijom, organizovala okrugli sto za predstavnike Prekršajnih sudova iz Beograda, Novog Sada i Kragujevca i prekršajnog apelacionog suda U Beogradu, kako bi se na neposredan način upoznali sa Procenom rizika od sprečavanja pranja novca, ali i sa nadzorom nad sprovođenjem Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Okrugli sto je organizovan 30. septembra 2019. godine, u Beogradu, u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. 

Učesnike je pozdravila Leonida Popović, predsednica Prekršajnog apelacionog suda, a Mirko Radisavljević (Republičko javno tužilaštvo) je na samom početku skupa govorio o Sporazumu potpisanom između Republičkog javnog tužilaštva i Uprave carina, kao i o modalitetima i načinima primene tog sporazuma.

Jedna od zamerki Manival-a (Manival je komitet Saveta Evrope koji procenjuje usklađenost država članica sa svim relevantnim međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma) ukazuje na blage i neujednačene kaznene politika u Srbiji, i ovakvi skupovi upravo služe tome da se praksa unapredi i učesnici što bolje upoznaju sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. U tom kontekstu, Jelena Pantelić (Uprava za sprečavanje pranja novca) predstavila je učesnicima Izveštaj Komiteta Manival, Govorila je o preporukama FATF-a i izveštavanju Republike Srbije, a učenicima je predstavila i Procenu rizika od sprečavanja novca i Procenu rizika od finansiranja terorizma.

U nastavku rada, Danijela Tanić Zafirović (Uprava za sprečavanje pranja novca) govorila je o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i o kaznenim odredbama, ali je predstavila i podatke o neposrednom nadzoru, odnosno presude, oslanjajući se na primere iz prakse.

Naredne okrugle stolove na ovu temu, Uprava za sprečavanje pranja novca organizuje 4. i 25.  oktobra 2019. godine. 

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us