Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenih

Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje z

Ministarstvo finansija donelo je, 12. jula 2019. godine, Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni (Pravilnik). Ovaj Pravilnik donet je u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koje su stupile na snagu 16. decembra 2018. godine.

1000

Ministarstvo finansija donelo je, 12. jula 2019. godine, Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni (Pravilnik). Ovaj Pravilnik donet je u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koje su stupile na snagu 16. decembra 2018. godine.

Pravilnikom se bliže propisuju uslovi koje je potrebno ispuniti da bi se ostvarilo pravo na  poresko oslobođenje, kao i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova (dokazi). Obuhvaćene su kako akcije koje se prime neposredno od srpskog poslodavca, tako i akcije koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od s poslodavcem povezanog lica iz Srbije ili inostranstva. U tom smislu, obuhvaćene su kako situacije kada je poslodavac dužan da obračuna i uplati porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, kao i situacije kada je zaposleni putem samooporezivanja dužan da izmiri poresku obavezu.

Pravilnikom se precizira:

  • Ko su lica dužna da obezbede dokumentaciju o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje;
  • Rokove za pribavljanje dokumentacije;
  • Ko su lica dužna da u slučaju kontrole dokumentaciju dostave Poreskoj upravi.

Pravilnik je stupio na snagu 20. jula 2019. godine.

KPMG podrška

Imajući u vidu nova pravila i mogućnost poreskog oslobođenja, KPMG stručnjaci Vam stoje na raspolaganju za:

  • sveobuhvatnu analizu programa nagrađivanja akcijama zaposlenih u Vašoj kompaniji
  • pregled raspoložive dokumentacije i utvrđivanje ko je obveznik obračuna i uplate poreza u slučaju neispunjenja uslova: poslodavac ili zaposleni
  • izradu nacrta internih akata i uspostavljanje procedure za adekvatno praćenje činjenica bitnih za oporezivanje akcija koje zaposleni stiču od poslodavca ili s poslodavcem povezanog lica.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje
KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija
Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

tax

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us