Uspostavljanje mehanizma razmene informacija u vezi sa listom identifikovanih zemalja

Uspostavljanje mehanizma razmene informacija u vezi sa

Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kojim predsedava potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, donelo je 13. juna 2019. godine rešenje o obrazovanju Stručnog tima za uspostavljanje mehanizma razmene informacija u vezi sa listom identifikovanih zemalja.

1000

Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kojim predsedava potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, donelo je 13. juna 2019. godine rešenje o obrazovanju Stručnog tima za uspostavljanje mehanizma razmene informacija u vezi sa listom identifikovanih zemalja.

Ovaj stručni tim čine predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Uprave za sprečavanje pranja novca, Bezbednosno-informativne agencije, Tužilaštva za organizovani kriminal, Poreske policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti i Uprave carina. Stručnim timom rukovodi Jelena Pantelić iz Uprave za sprečavanje novca.

U periodu od 21-23. jula 2019. godine u Rumi je održana prva radionica Stručnog tima na kojoj su, između ostalog, formirani kriterijumi na osnovu kojih će biti pripremljena metodologija praćenja prekograničnih pretnji. Radionica je održana u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.  

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us