Srbija skinuta sa sive liste FATF

Srbija skinuta sa sive liste FATF

Na plenarnom zasedanju FATF procenjeno je da su ispunjeni svi zahtevi koji su stavljeni pred našu zemlju kada je reč o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje

1000

Koordinatorka procene rizika i nadzorni organi za ZOSPNFT organizovali su 11. juna 2019. godine u Novom Sadu, sastanak sa zamenicima Višeg javnog tužilaštva . Cilj sastanka je bio unapređenje institucionalne saradnje između nadležnih nadzornih organa koji kontrolišu primenu propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i tužilaštva. Sastanak je takođe predstavljao priliku za razmenu iskustava između nadzornih organa i tužilaštva, ali i za upoznavanje tužilaca sa nadležnostima nadzornih organa i načinom kontrole. Tokom sastanka, dogovoreni su načini dalje saradnje, a tema sastanka bila je i potpisivanje memoranduma o saradnji, koji će voditi efikasnijem otkrivanju sumnjivih aktivnosti i unapređenju protoka informacija u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.


Ovaj sastanak je organizovan u okviru Projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

Procena rizika od pranja novca – info sesija sa predstavnicima tužilaštva, sudova i policije
Četvrta info-sesija organizovana u Novom Sadu

Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovala je četvrtu po redu info-sesiju za predstavnike sudova, tužilaštva i policije. Na skupu, organizovanom 12. juna 2019. godine u Novom Sadu, predstavljeni su rezultati procene rizika od pranja novca.


Procenu rizika predstavili su koordinator procene rizika Jelena Pantelić i predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Vrhovnog kasacionog suda, Uprave za sprečavanje pranja novca.
Cilj procene rizika jeste da se donesu zaključci koji sektori i postupanja u sistemu jedne države nose potencijalno viši rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, a koje niži. Jedino donošenjem ovakvih zaključaka država može adekvatno da odgovori na utvrđene rizike, kroz niz mera i aktivnosti, te da u skladu sa procenjenim rizicima donese odgovarajuće odluke o alokaciji resursa, sa namerom da se više napora i resursa uloži u visokorizične oblasti.


Učesnicima radionice predstavljena je uloga FATF-a i Moneyval-a, zajedno sa 40 preporuka (obaveznih standarda), a tokom rada, učesnici su upoznati sa činjenicom da je nacionalna ranjivost od pranja novca i finansiranja terorizma ocenjena kao srednji nivo, uz tendenciju “ne menja se”.


Kroz predstavljanje konkretnih primera pretnji i ranjivosti sistema od pranja novca, učesnici info-sesije su unapredili svoja znanja koja se odnose na potencijalne rizike od pranja novca i finansiranja terorizma. Ovi primeri će pomoći policiji, tužiocima i sudijama da bolje razumeju različite načine kojima se finansira terorizam i vrši pranje novca.


Tokom sesije predstavljena su krivična dela visokog stepena pretnje za pranje novca - utaja poreza, korupcija i krivično delo koje se tiče neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, a predstavljena je i sektorska ranjivost finansijskog i nefinansijskog sektora, sa posebnim osvrtom na bankarski sektor, posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti, igre na sreću. Pored ovoga, učesnici su upoznati sa ulogom Koordinacionog tela za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, indikatorima za procenu pretnji i ranjivosti, nacionalnim pravnim okvirom koji reguliše pitanja pranja novca i finansiranja terorizma i ulogom nadzornih organa.


Ova aktivnost organizovana je u okviru Projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us