Procena AML predstavljena predstavnicima tužilaštva, sudova i policije

Procena rizika od pranja novca

Na skupu, organizovanom 12. aprila 2019. godine, predstavljeni su rezultati procene rizika od pranja novca.

1000

Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, organizovala info-sesiju za predstavnike sudova, tužilaštva i policije. Na skupu, organizovanom 12. aprila 2019. godine, predstavljeni su rezultati procene rizika od pranja novca. 

Koordinatorka procene rizika, Jelena Pantelić, upoznala je prisutne sa obavezama države prema FATF preporuci broj 1 i značajem implementacije procenjenih rizika u svakodnevnom radu svih relevantnih činioca u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. 

U nastavku rada, koordinatori grupa za procenu rizika, predstavili su rezultate i zaključke iz strateškog dokumenta- predstavljene su pretnje od pranja novca, sa posebnim osvrtom na to  gde je sistem ranjiv i kako je procenjena sposobnost države da se odbrani od pranja novca. Učesnici skupa su kroz razmenu mišljenja imali priliku da razjasne nedoumice, što je bio i cilj ovakvog načina predstavljanja rezultata.

Da bi se procena rizika predstavila i razumela na pravi način, i kako bi se  podigla svest o značaju borbe protiv pranja novca, planiran je nastavak info-sesija i predstavljanje procene rizika u Kraljevu, Nišu i Novom Sadu.

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma usvojena na Vladi 31. maja 2018. godine, a Akcioni plan za njeno sprovođenje usvojen je na Vladi RS 12. jula 2018. godine. Koordinaciono tim, kojim predsedava potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović, obrazovao je Radnu grupu za izradu nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.  Zadatak Radne grupe bio je da se rizici procenjeni sveobuhvatnom Nacionalnom procenom rizika iz 2012. godine preispitaju i ponovo procene po metodologiji Svetske banke. Za predsednika radne grupe i nacionalnog koordinatora procene rizika imenovana je Jelena Pantelić (Uprava za sprečavanje pranja novca), a članovi su predstavnici: Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Bezbednosno informativne agencije i Tužilaštva za organizovani kriminal. 

Cilj procene rizika je da se donesu zaključci koji sektori i postupanja u sistemu jedne države nose potencijalno viši rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, a koje niži. Samo ovako država može adekvatno da odgovori na utvrđene rizike, kroz niz mera i aktivnosti, te da u skladu sa procenjenim rizicima donese adekvatne odluke o alokaciji resursa, sa namerom da se više napora i resursa uloži u visokorizične oblasti. 

Prvo javno predstavljanje procene rizika privatnom sektoru i državnim institucijama  održano je  u Privrednoj komori 10. septembra 2018. godine. Rezultati procena rizika od pranja novca u neposrednim info-sesijama nakon toga prikazani su svim obveznicima po Zakonu u sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, broj 113/17) kroz pojedinačne radionice. 

Ova aktivnost organizovana je u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. 

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us