Procena rizika od pranja novca i finansiranje terorizma

Procena rizika od pranja novca i finansiranje terorizma

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma usvojena je na sednici Vlade Republike Srbije 31. maja 2018. godine.

1000

Koordinacioni tim za usmeravanje aktivnosti u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma doneo je 27. marta 2018. godine Zaključak o obrazovanju Radne grupe za izradu nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma usvojena je na sednici Vlade Republike Srbije 31. maja 2018. godine.

Cilj procene rizika jeste da se donesu zaključci koji sektori i postupanja u sistemu jedne države nose potencijalno viši rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, a koje niži, kako bi država, kroz niz mera i aktivnosti, mogla adekvatno da odgovori na utvrđene rizike.  

Izrada nacionalnih procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, prema izmenjenim i revidiranim preporukama FATF, predstavljaju međunarodni standard. Shodno preporuci broj 1, države treba da odrede organ vlasti ili mehanizam koji će koordinirati korake za procenu rizika. Identifikovanje, procena i razumevanje rizika od pranja novca predstavlja suštinski važan deo primene i razvoja sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u državi. Taj sistem obuhvata zakone, druge propise, mere izvršenja i druge mere koje se preduzimaju da bi se ublažili rizici od pranja novca i finansiranja terorizma.

U izradi procena rizika od sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma učestvovalo je preko 150 predstavnika državnog privatnog sektora.  

Publikacija  „Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma“ izdanje je Uprave za sprečavanje pranja novca. Ovo izdanje publikacije štampano je u okviru Projekta “Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik Projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.   

Sadržaj ove publikacije predstavlja isključivu odgovornost izdavača i autora, i ne predstavlja nužno zvaničan stav Evropske unije.

LINK za publikaciju

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us