Predstavljene Tipologije finansiranja terorizma i Tipologije pranja novca

Predstavljene Tipologije finansiranja terorizma i Tipol

Nadovezujući se na radionicu na kojoj su predstavljene Tipologije pranja novca, Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, za predstavnike obveznika u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

1000

Nadovezujući se na radionicu na kojoj su predstavljene Tipologije pranja novca, Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, za predstavnike obveznika u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (banke, ovlašćeni menjači, brokersko-dilerska društva, platne institucije, posrednici u zakupu i prometu nepokretnosti, računovođe, revizorska društva, javni beležnici, advokati, itd.) organizovala radionicu na kojoj su predstavljene Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma. Tipologije su predstavili ovih publikacija koji dolaze iz institucija poput Poreske uprave, Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, Narodne banke Srbije, Uprave za sprečavanje pranja novca, Komisije za hartije od vrednosti.

Radionica je organizovana u Nišu, 4. septembra 2019. godine u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. 

Tipologije finansiranja terorizma su zasnovane na analizi više izveštaja, studija slučaja i istraživanja realizovanih od strane relevantnih organizacija koje se bave fenomenom terorizma kao i na iskustvu lica koja obavljaju poslove povezane sa sprečavanjem terorizma i njegovim finansiranjem.

Cilj tipologija finansiranja terorizma jeste da pokuša da kroz prepoznavanje rizičnih situacija ukaže na okolnosti koje mogu dovesti do prepoznavanja situacija prebacivanja sredstava koja imaju za cilj izvršenje terorističke aktivnosti i namenjene su njihovom daljem finansiranju i sprovođenju. Ovaj dokument ukazuje i na potencijalnu ranjivost i izloženost sektora, obrazlažući i određene obrasce delovanja kada je u pitanju finansiranje terorizma, ističući značaj prevencije ovih pojava, kako bi se na adekvatan način blagovremenim delovanjem stvorile dobre barijere i dovelo do što manje izloženosti riziku od finansiranja terorizma.

Cilj tipologija pranja novca koje su predstavljene je da svi entiteti u nacionalnom sistemu za borbu protiv pranja novca budu upoznati sa načinima, trendovima i obrascima u aktivnostima koje imaju za cilj pranje novca, te da koristeći ta znanja, usmere svoje resurse radi efikasnijeg delovanja. U tom smislu, tipologije treba da omoguće da obveznici razumeju nivo svoje izloženosti pranju novca i nivo ranjivosti različitih delova svojih sistema;  upotpune sopstvene sektorske procene rizika od pranja novca;  unaprede sektorske indikatore i smernice;  izrade nove ili unaprede postojeće obuke i ojačaju kapacitete za sprečavanje pranja novca;  unaprede monitoring finansijskih transakcija .

Tipologije finansiranja terorizma i Tipologije pranja novca priređene su i objavljene u maju 2019. godine.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us