Usvojen Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Usvojen Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Skupština Srbije je dana 7. decembra 2018. godine usvojila Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara (Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS br. 95/2018 i predstavlja potpunu novinu u načinu uređivanja ove vrste neporeskog prihoda države. Cilj njegovog usvajanja bio je da se jednim zakonom urede sve naknade za korišćenje javnih dobara, do sada uređenih sa preko 40 propisa na republičkom nivou i sa više od 130 odluka jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i različitih agencija.

1000
Tax

Skupština Srbije je dana 7. decembra 2018. godine usvojila Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara (Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS br. 95/2018 i predstavlja potpunu novinu u načinu uređivanja ove vrste neporeskog prihoda države. Cilj njegovog usvajanja bio je da se jednim zakonom urede sve naknade za korišćenje javnih dobara, do sada uređenih sa preko 40 propisa na republičkom nivou i sa više od 130 odluka jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i različitih agencija.

Zakon sve naknade razvrstava u 15 grupa:

 1. za geološka istraživanja; 
 2. za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina; 
 3. za korišćenje energije i energenata; 
 4. za promenu namene poljoprivrednog zemljišta; 
 5. za promenu namene i korišćenje šuma i šumskog zemljišta; 
 6. za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači; 
 7. za vode; 
 8. za zaštitu životne sredine; 
 9. za plovidbu i korišćenje luka, pristaništa i objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu;
 10. za korišćenje javnih puteva; 
 11. za korišćenje javne železničke infrastrukture; 
 12. za korišćenje javne površine; 
 13. za korišćenje prirodnog lekovitog faktora; 
 14. za korišćenje turističkog prostora i 
 15. za elektronske komunikacije.

Kao obveznika Zakon načelno utvrđuje lice (pravno ili fizičko) koje koristi javno dobro, dok pod javnim dobrom podrazumeva prirodno bogatstvo, dobro od opšteg interesa i/ili dobro u opštoj upotrebi.

U okviru svake grupe naknada posebno su uređeni obveznik, osnovica i način utvrđivanja naknade, dok su njihove visine propisane ili u osnovnom tekstu Zakona koji ima 278 članova ili u jednom od 16 priloga koji čine njegov sastavni deo. Kako se, po pravilu, u okviru svake grupe naknada uređuju naknade za različite načine korišćenja određenog javnog dobra, da li je određeno lice obveznik plaćanja naknade i u kojem iznosu zavisi i od vrste javnog dobra i od načina njegovog korišćenja.
Detaljniji kriterijumi relevantni za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine će biti propisani zasebnom uredbom te je trenutno neizvestan način utvrđivanja i visina navedene naknade. Propisan rok za usvajanje ove uredbe je do 1. marta 2019. godine.

Primena Zakona generalno počinje od 1. januara
2019. godine.

Odložena primena je predviđena za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine (od 1. marta 2019. godine) i naknadu za zagađivanje voda (od 1. januara 2020. godine).

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us