Izmene Pravilnika o ulaganjima u kulturu priznate kao rashod

Izmene Pravilnika o ulaganjima u kulturu priznate kao r

Ministarstvo kulture i informisanja je donelo novi Pravilnik o ulaganjima u oblastima kulture koja se priznaju kao rashod (u daljem tekstu: „Pravilnik“) koji je 19. oktobra 2018. godine objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 78/2018, a koji se odnosi na ulaganja u oblasti kulture uključujući i kinematografsku delatnost, koja se priznaju kao rashod u iznosu od najviše 5% ukupnog prihoda u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

1000
Tax

Ministarstvo kulture i informisanja je donelo novi Pravilnik o ulaganjima u oblastima kulture koja se priznaju kao rashod (u daljem tekstu: „Pravilnik“) koji je 19. oktobra 2018. godine objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 78/2018, a koji se odnosi na ulaganja u oblasti kulture uključujući i kinematografsku delatnost, koja se priznaju kao rashod u iznosu od najviše 5% ukupnog prihoda u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika 31. oktobra 2018. godine prestaje da važi prethodni Pravilnik donet 2002. godine.

Pravilnikom su predviđene sledeće izmene

 • Procenat ukupnih prihoda u odnosu na koji se utvrđuje ukupan iznos priznatih rashoda usklađen je sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica;
 • Izmenjen je i proširen spisak oblasti ulaganja na koje se Pravilnik odnosi;
 • Šifre delatnosti su usklađene sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti i dodata je delatnost snimanja i izdavanja zvučnih zapisa i muzike (59.20);
 • Izmenama je predviđeno da se ulaganja koja se vrše u ustanove kulture, umetnička udruženja, fakultete, akademije, umetničke škole i ostala domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje delatnosti definisanih Pravilnikom priznaju kao izdatak i kada su namenjena konzervaciji i restauraciji kulturnih dobara kao i očuvanju elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa koji su upisani u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Shodno prethodno navedenom, ulaganja u oblasti kulture priznaju se kao rashod u skladu sa novim Pravilnikom ukoliko omogućuju:

 • stvaranje uslova za obavljanje i razvoj kulturnih delatnosti;
 • otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštitu, očuvanje, predstavljanje, interpretaciju korišćenjem i upravljanjem kulturnim dobrima;
 • podsticanje međunarodne kulturne delatnosti i saradnje;
 • podsticanje edukacije u oblasti kulture;
 • podsticanje stručnih i naučnih istraživanja u oblasti kulture;
 • podsticanje mladih talenata u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
 • upotrebu informacione i komunikacione tehnologije (digitalnih vodiča, nadograđene i virtuelne stvarnosti, 3D animacije i dr.), generičkih servisa, jedinstvenih softverskih rešenja u cilju predstavljanja kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva i omogućavanja dostupnosti široj javnosti;
 • podsticanje amaterskog i umetničkog kulturnog stvaralaštva;
 • podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
 • podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnosti svih kulturnih sadržaja osoba sa invaliditetom;
 • podsticanje razvoja kreativnih industrija;
 • podsticanje kulturnog i umetničkog razvoja društveno osetljivih grupa.


KPMG tim vam stoji na raspolaganju ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa navedenim izmenama.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us