Izmene pravilnika PDV i Uredba o oslobođenju od carinskih dadžbina

Izmene pravilnika PDV i Uredba o oslobođenju od carins

Objavljeni novi pravilnici u vezi sa primenom odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: „Zakon o PDV“) koji se odnose na slučajeve u kojima nema obaveze izdavanja računa, ostvarivanje poreskih oslobođenja, vođenje evidencije i pregled obračuna PDV, kao i Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme.

1000
Tax

U Službenom glasniku Republike Srbije objavljeni su novi pravilnici u vezi sa primenom Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: „Zakon o PDV“) koji se odnose na slučajeve u kojima nema obaveze izdavanja računa, ostvarivanje poreskih oslobođenja, vođenje evidencije i pregled obračuna PDV, kao i Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Ostvarivanje poreskih oslobođenja kod izvoza dobara

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (u daljem tekstu: „Pravilnik“) propisan je poreski tretman u situacijama u kojima je izvozno carinjenje dobara izvršeno u jednom poreskom periodu, a istup tih dobara potvrđen od strane carine u nekom drugom poreskom periodu.

Pravilnik definiše da u situacijama u kojima je izvozno carinjenje izvršeno u jednom poreskom periodu, a istup tih dobara potvrđen od strane carine u prvom sledećem poreskom periodu, obveznik koji je izvezao robu može da ostvari pravo na oslobođenje u periodu u kom poseduje izvoznu deklaraciju.

Sa druge strane, ukoliko je izvoz dobara izvršen u jednom poreskom periodu, a istup dobara nije potvrđen od strane carine ni u prvom sledećem poreskom periodu, obveznik koji vrši izvoz je dužan da obračuna PDV i podnese izmenjenu poresku prijavu za period u kome je izvršeno izvozno carinjenje. Umanjenje ovako obračunatog PDV obveznik ostvaruje u periodu u kom pribavi izvoznu deklaraciju.

U praksi, ukoliko društvo izvrši izvozno carinjenje u martu, a izvoznu deklaraciju pribavi u aprilu iste godine, u PDV prijavi za april iskazuje promet koji je oslobođen PDV. Međutim, ukoliko društvo izvoznu deklaraciju pribavi u maju, dužno je da u PDV prijavi za mart obračuna PDV, te u prijavi za maj da umanji iznos osnovice i PDV i da iskaže promet koji je oslobođen PDV.

Ostvarivanje poreskih oslobođenja kod unosa dobara u slobodnu zonu

Umesto do sada predviđene obaveze posedovanja kako računa isporučioca dobara, tako i overene kopije carinske deklaracije, Pravilnik definiše da obveznik koji vrši promet dobara, odnosno primalac dobara, poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV, pravo na oslobođenje ispunjava ukoliko poseduje:

  • račun isporučioca dobara koja se unose u slobodnu zonu overen od strane nadležnog carinskog organa, ili alternativno
  • overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu u skladu sa carinskim propisima.

Ostvarivanje poreskih oslobođenja za promet koji obveznici vrše stranom licu u slobodnoj zoni

Pravilnik propisuje uslove za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za unos dobara u slobodnu zonu, promet usluga u vezi sa unosom dobara u slobodnu zonu i promet u slobodnoj zoni koji obveznik PDV vrši stranom licu.

Pravilnik se primenjuje od 1. jula 2018. godine.

Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

Izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci se propisuje da obveznik PDV treba da izda račun:

  • za promet bez naknade kod prenosa celokupne ili dela imovine, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost,
  • za promet u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije,
  • za promet bez naknade koji se u skladu sa Zakonom o PDV smatra da je izvršen u inostranstvu.

U izdatim računima za gore navedeni promet, izdavalac računa umesto podataka o:

  1. iznosu osnovice;
  2. primenjenoj poreskoj stopi,
  3. iznosu obračunatog PDV i
  4. napomene da se za promet primenjuje sistem naplate

iskazuje podatak o vrednosti prometa, odnosno prenosa (ili visini naknade u slučaju prometa sa naknadom kod prometa u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije).

Pravilnik se primenjuje od 7. jula 2018. godine.

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV propisan je način vođenja evidencija kod prometa
investicionog zlata.

Dodatno, predviđeno je da u periodu od 1. jula 2018. godine zaključno sa 30. junom 2019. godine u postupcima kontrole Poreska uprava neće uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke iz pregleda obračuna PDV koji nemaju uticaj na krajnji iznos poreske obaveze.

Pravilnik se primenjuje od 1. jula 2018. godine.

Uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme

Donošenjem Uredbe o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme se ponovo propisuju uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača, a na osnovu Zakona o ulaganjima, a koje su ukinute sredinom maja 2018. godine donošenjem Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija.

Uredba se primenjuje od 30. juna 2018. godine.

Za više informacija i podršku u primeni Zakona naš tim Vam stoji na raspolaganju.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us