Stupio na snagu Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Stupio na snagu Zakon o Centralnoj evidenciji vlasnika

Novousvojeni Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika stupio je na snagu 08.06.2018. godine.

1000
Tax

Novousvojeni Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (“Zakon”) stupio je na snagu 08.06.2018. godine.

Zakon ustanovljava Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, koju će voditi Agencija za privredne registre.

Zakon se primenjuje na sledeća pravna lica i druge subjekte registrovane u Republici Srbiji:

 • privredna društva, osim javnih akcionarskih društava;
 • zadruge;
 • ogranke stranih privrednih društava;
 • poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja,  crkava i verskih zajednica;
 • fondacije i zadužbine; ustanove i
 • predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

  Shodno Zakonu, stvarnim vlasnikom se smatra:

 • fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno učestvuje u kapitalu sa 25% ili više udela;
 • fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;
 • fizičko lice, koje posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;
 • fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava i
 • fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.

Zakon se ne primenjuje na privredna društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.

Postojeći subjekti koji su obveznici Zakona, dužni su da najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona odrede stvarnog vlasnika kao i da obezbede podatke i dokumenta propisane Zakonom. To znači da je rok 08.07.2018. godine.

Agencija za privredne registre će uspostaviti Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

Ovlašćeno lice obveznika dužno je da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentira relevantne podatke preko internet strane (portala) Agencije za privredne registre uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj obveznik ovog Zakona ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u propisanom roku ili ukoliko nema i ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika. Za prekršaj će se kazniti i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Zakon propisuje i da će se kazniti kaznom zatvora od tri meseca do pet godina onaj ko u nameri da prikrije stvarnog vlasnika, ne upiše podatke o stvarnom vlasniku, upiše neistinit podatak o stvarnom vlasniku kao istinit, promeni ili izbriše istinit podatak o stvarnom vlasniku.

Za više informacija i podršku u primeni Zakona naš tim Vam stoji na raspolaganju.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us