Usvojena je Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Usvojena je Uredba o privlačenju direktnih investicija

Novousvojena Uredba stupila je na snagu 19. maja 2018. godine.

1000
Tax

Novousvojena Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (u daljem tekstu: Uredba) stupila je na snagu 19. maja 2018. godine.

U nastavku su opisane najbitnije novine:

Poslovne aktivnosti za koje se mogu/ne mogu odobriti sredstva u skladu sa Uredbom

U skladu sa Uredbom, pored prethodno definisanih, sredstva za privlačenje direktnih investicija se ne mogu odobriti ni za projekte u sektoru rudarstva, ribarstva i akvakulture.

Na drugoj strani, sredstva za privlačenje direktnih investicija se mogu odobriti za projekte koji se odnose na usluge hotelskog smeštaja u opštinama u kojima se nalaze banje. Uredba sadrži listu 30 prepoznatih banja.

Promena liste projekata za koje se mogu odobriti sredstva

Lista investicionih projekata (u zavisnosti od broja novih zaposlenih, vrste projekta i visine investicije) je redefinisana i proširena.

Promena procedure za ocenu kvalifikovanih projekata

Odobravanje sredstava za investicione projekte koji će zaposliti do 100 novih zaposlenih će biti inicirano javnim pozivom koji će objavljivati Ministarstvo privrede.

Projekti od javnog interesa, projekti koji se odnose na usluge hotelskog smeštaja u banjama i projekti koji će zaposliti preko 100 novih zaposlenih nisu obuhvaćeni navedenom procedurom javnog poziva. Da bi ovakav projekat bio uzet u razmatranje investitor mora podneti pismo o namerama Razvojnoj agenciji Srbije.

Promena kriterijuma za ocenu projekata kvalifikovanih za finansiranje

Kriterijumi za ocenu investicionih projekata koji zapošljavaju više od 100 novih zaposlenih i koji su od posebnog značaja ostaju isti.

Za projekte koji zapošljavaju do 100 novih zaposlenih uvedeni su novi kriterijumi za ocenu kvaliteta investicionog projekta.

Po ovom novom metodu se za ocenu kvaliteta projekata koristi se sedam kriterijuma (prethodno iskustvo investitora, ocena povraćaja investicije, tehnički nivo delatnosti, procenat visoko obrazovanih zaposlenih, opšta svrha projekta, poslovni rezultati i pokazatelji zaduženosti) i za svaki od njih se dodeljuje određeni broj poena.

Novi metod za isplatu sredstava u ratama

Odobrena sredstva mogu biti distribuirana u ratama proporcionalno visini izvršene investicije, broju novih zaposlenih ili (novi metod) kombinacijom prethodna dva metoda.

Brisanje odredbe o oslobođenjima za uvoz opreme stranih investitora

Odredbe koje uređuju oslobođenja od carinskih dažbina za uvoz opreme stranog investitora brisane su iz Uredbe.

Za više informacija i podršku u primeni Uredbe naš tim Vam stoji na raspolaganju.KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us