Usvojen Zakon o dopuni zakona o poreskom postupku i administraciji

Usvojen Zakon o dopuni zakona o poreskom postupku i adm

Narodna Skupština Republike Srbije je 19. aprila 2018. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 30 od 20.04.2018. godine.

1000
Tax

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 19. aprila 2018. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: Zakon o izmenama ZPPPA) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 30 od 20.04.2018. godine.

Zakon o izmenama ZPPPA stupa na snagu 28. aprila 2018. godine.

Najznačajnije usvojene izmene:

Preuzimanje nadležnosti Narodne banke Srbije u menjačkim i deviznim poslovima

Narodna banka Srbije preuzima nadležnosti od Poreske uprave za obavljanje poslova izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, poslova izdavanja certifikata za obavljanje menjačkih poslova i kontrole menjačkih poslova, kao i drugih poslova iz oblasti menjačkog i deviznog poslovanja počev od 01. januara 2019. godine.

Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku - usklađivanje sa drugim zakonima

Obaveza čuvanja službene tajne neće se smatrati povređenom ukoliko se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak u vezi sa postojanjem poreskog duga pruža u skladu sa odredbama posebnog zakona, kao i ako se isti pružaju ovlašćenom licu drugog državnog organa i organizacije, organa teritorijalne samouprave i lokalne samouprave u postupku razmene informacija za potrebe nadležnosti tih organa.

Obaveza prijavljivanja podataka o poslovnim prostorijama

Uvedena je obaveza poreskog obveznika da prijavi podatak o poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost.

Nedostavljanje predmetnih podataka prekršajno je kažnjivo. Novčana kazna za pravno lice propisana je u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara. Za predmetni prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.


Zabrana Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, kao i registraciju ostalih zakonom zabranjenih promena podataka u vreme preduzimanja radnji Poreske policije

Uvodi se zabrana Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registruje statusne promene i vrši promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja u periodu od dobijanja obaveštenja o preduzimanju radnji Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela do dostavljanja obaveštenja o njihovom okončanju.

Proširenje odgovornosti fizičkih lica i odgovornih lica za obračunavanje poreza - sekundarna poreska obaveza

Proširuje se odgovornosti fizičkih lica i odgovornih lica za dospelu poresku obavezu drugog poreskog obveznika ili dospelu sekundarnu poresku obavezu drugog poreskog obveznika za obračunavanje poreza i na ostale poreske oblike, a ne samo za porez po odbitku, kako je do sada bilo propisano.

Donošenje poreskog upravnog akta u obliku elektronskog dokumenta

Poresko upravni akt (rešenje/zaključak) može se doneti osim u pismenom i u obliku elektronskog dokumenta u smislu propisa kojim se uređuje elektronski dokument.

Dostavljanje na adresu elektronske pošte poreskog obveznika

Propisano je da se poreski upravni akt u obliku elektronskog dokumenta može dostaviti na adresu elektronske pošte poreskog obveznika unetu u prijavi za registraciju ili u poslednju poresku prijavu.

Saglasnost za dostavljanje poreskog akta elektronskom poštom zasniva se na obavezi poreskog obveznika da poresku prijavu za tu formu podnosi elektronskim putem.

Podnošenje prijava za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku

Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu lica vršiće se elektronskim putem počev od 1. januara 2019. godine.

Za poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu nastale u vezi sa prometom nepokretnosti poreski obveznik može podneti poresku prijavu elektronskim putem ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte i preko ovlašćenog lica, kao i preko javnog beležnika.

Zabrana podnošenja izmenjene poreske prijave nakon pokretanja radnji Poreske policije u cilju utvrđivanja poreskog krivičnog dela

Izvršeno je proširenje predmetne odredbe na način da poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu nakon pokretanja radnji Poreske policije u cilju utvrđivanja poreskog krivičnog dela.

Nemogućnost izmene opredeljenja za povraćaj podnošenjem izmenjene poreske prijave

Takođe, uređeno je da se izmenjenom poreskom prijavom ne može izmeniti opredeljenje za povraćaj dato u prvobitno podnetoj poreskoj prijavi za PDV (PP PDV).

Privremene mere obezbeđenja naplate poreza

Uvodi se da Poreska uprava radi obezbeđenja naplate poreza može rešenjem ustanoviti prethodnu meru obezbeđenja naplate poreza i to: zabranu raspolaganja, otuđenja i opterećenja pokretnih stvari, zabranu raspolaganja, otuđenja i opterećenja nepokretnosti ili stvarnih prava na nepokretnosti upisanih u javnu knjigu.

Prethodna mera traje do upisa založnog prava, odnosno do naplate poreza u celosti.

Uslovljenost odobravanja iznosa za povraćaj PDV stanjem na drugim računima javnih prihoda poreskog obveznika

Propisano je da će se povraćaj PDV po podnetoj PDV prijavi (u kojoj se poreski obveznik opredelio za povraćaj zaokruživanjem opcije ,,DA”) umanjivati za iznos dugovanog poreza dospelog po drugom osnovu (npr. po osnovu dospele a neplaćene obaveze za porez na dobit, poreze po odbitku itd.).

Mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci pri odobravanju prava na odloženo plaćanje dugovanog poreza

Uvodi se mogućnost korišćenja odloženog plaćanja za prvih 12 meseci (grejs period) u slučaju odobravanja prava na odlaganje plaćanja dugovanog poreza.

Produženje prava na trajanje grejs perioda za obveznike sa planom reorganizacije i obveznike sa zaključenim ugovorom o finansijskom restrukturiranju

Produžava se pravo na trajanje takozvanog grejs period za kategoriju obveznika koji traže davanje saglasnosti na predloženi plan reorganizacije, kao i za obveznike koji podnose zahtev za odlaganje plaćanja duga, a koji su zaključili ugovor o finansijskom restrukturiranju, sa 12 na 24 meseci.

Prinudna naplata iz štednih uloga i drugih prihoda na tekućim računima poreskih obveznika

Predlaže se izmena predmeta i sredstava prinudne naplate u smislu da se propisuje prinudna naplata iz štednih uloga i drugih prihoda na tekućim računima poreskih obveznika.

Mogućnost sastavljanja dodatka zapisnika u kontroli nakon dostavljanja zapisnika i dopunskog zapisnika

Poreski inspektor posle dostavljanja zapisnika o kontroli poreskom obvezniku, odnosno dopunskog zapisnika, sastavlja dodatak zapisnika kada dođe do novih saznanja ili činjenica koje utiču na utvrđeno činjenično stanje.

Na dodatak zapisnika poreski obveznik ima pravo da podnese primedbe u roku od osam dana od dana prijema dodatka zapisnika.

Trajanje mere zabrane vršenja delatnosti u slučaju otkrivanja nepravilnosti u kontroli

Predviđeno je da inspektor izriče u kontroli poreskom obvezniku privremenu meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju:

  • do 15 dana ukoliko se nepravilnost utvrdi prvi put,
  • do 90 dana ukoliko se nepravilnost utvrdi drugi put i
  • do jedne godine ukoliko se nepravilnost otkrije i treći put,

u slučaju utvrđivanja povreda zakona, odnosno nepravilnosti decidno navedenih u članu 131. ZPPPA.

Izmene odredbi o poreskim krivičnim delima

Izvršeno je preciziranje bića poreskih krivičnih dela i to:

Neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit – Sankcionisanje počinioca koji neosnovano iskazuje iznos za povraćaj poreza ili poreski kredit u iznosu od 1.000.000,00 dinara za prethodnih 12 meseci vršiće se u krivičnom postupku.

Istovremeno je izvršeno zaoštravanje zaprećenih kazni:

  • Za neosnovano iskazivanje povraćaj poreza ili poreskog kredita koji prelazi iznos od 1.000.000,00 dinara zaprećena je zatvorska kazna od šest meseci do pet godina i novčana kazna.
  • Za neosnovano iskazivanje povraćaj poreza ili poreskog kredita koji prelazi iznos od 3.000.000,00 dinara zaprećena je zatvorska kazna od jedne do osam godina i novčana kazna.
  • Za neosnovano iskazivanje povraćaj poreza ili poreskog kredita koji prelazi iznos od 10.000.000,00 dinara zaprećena je zatvorska kazna od tri do deset godina i novčana kazna.

Neosnovani povraćaj poreza ili poreski kredit ispod 1.000.000,00 dinara, za pomenuti period, označeni su sa stanovišta društvene opasnosti kao neznatna društvena opasnost i isti će biti sankcionisani u prekršajnom postupku.

Nedozvoljeni promet akciznih proizvoda – Izvršeno je preciziranje radnje poreskog krivičnog dela proširivanjem radnji izvršenja, tako da je za nedozvoljeni promet akciznih proizvoda odgovorno lice koje neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili nabavlja radi prodaje, drži ili prenosi ili koje posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet proizvode.

Novi prekršaji zaprećeni bankama

Uvode se prekršaji za banku:

  • koja na zahtev Poreske uprave ne pruži raspoložive informacije, kao i podatke od značaja za delokrug nadležnosti Poreske uprave,
  • ako prinudnu naplatu iz novčanih sredstava poreskog obveznika ne vrši u skladu sa zakonom ili ako ne izvrši rešenje o naplati duga poreskog obveznika naplatom iz sredstava te banke u skladu sa zakonom ili ako ne obustavi izmirivanje novčanih obaveza koje poreski obveznik ima prema trećim licima na osnovu ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika, po osnovu prebijanja i po drugom osnovu u skladu sa zakonom,
  • kod koje se vodi tekući račun, odnosno štedni ulog, ako ne postupi po rešenju Poreske uprave o prenosu poreza i sporednih poreskih davanja na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda.

Zaprećena novčana kazna za navedene prekršaje data je u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara za banku i u rasponu od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u banci.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us