Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

Narodna skupština Republike Srbije usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Zakon se primenjuje od 1. jula 2018. godine, osim odredbi koje se tiču refakcije PDV stranom licu koje će se primenjivati od 1. januara 2019. godine.

1000
Tax

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 19. aprila 2018. godine usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (Zakon). Usvojeni Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS broj 30 od 20. aprila 2018. godine. Zakon se primenjuje od 1. jula 2018. godine, osim odredbi koje se tiču refakcije PDV stranom licu koje će se primenjivati od 1. januara 2019. godine.

Pregled najznačajnijih izmena dat je u nastavku.
 

Izdavanje računa kao momenat nastanka obaveze PDV

Predviđa se da se izdavanje računa smatra momentom nastanka obaveze PDV ne samo za promet autorskih i srodnih prava i prava intelektualne svojine, već i za usluge koje su sa tim prometom neposredno povezane, ukoliko ih pruža isto lice, a ako se račun izdaje pre izvršenog prometa, odnosno plaćanja.
 

Proširenje primene posebne stope

Predviđa se primena posebne stope od 10% i na promet i uvoz potpune i dopunske smeše za ishranu stoke.


Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Predviđa se novo poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge povezane sa tim unosom i promet dobara u slobodnoj zoni, ukoliko se vrši stranom licu koje ima zaključen ugovor sa PDV obveznikom - korisnikom slobodne zone, da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo.


Promena uslova za refakciju PDV stranom obvezniku

Redefinišu se uslovi za PDV refakciju stranom obvezniku sa primenom od 1. januara 2019. godine.

Predviđa se da strani obveznik ima pravo na PDV refakciju i ako vrši promet dobara i usluga za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV - primalac dobara ili usluga.

Time se pravo na refakciju omogućava i stranim licima koja nisu registrovana za PDV u Srbiji, a promet oporeziv u Srbiji vrše licima koja su PDV obveznici.


KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us