Izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju

Izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju

Zakon se primenjuje od 28. aprila 2018. godine, osim odredbi koje se tiču prenosa nadležnosti sa Poreske uprave na Narodnu banku Srbije, i redefinisanja uslova za obavljanje menjačkih poslova koje se primenjuju od 1. januara 2019. godine.

1000
Tax

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 19. aprila 2018. godine, usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (Zakon). Usvojeni Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS broj 30 od 20. aprila 2018. godine. Zakon se primenjuje od 28. aprila 2018. godine, osim odredbi koje se tiču prenosa nadležnosti sa Poreske uprave na Narodnu banku Srbije, i redefinisanja uslova za obavljanje menjačkih poslova koje se primenjuju od 1. januara 2019. godine.

Pregled najznačajnijih izmena dat je u nastavku.

Promena uslova za prenose dugovanja i potraživanja

Radi usklađivanja sa propisima o obligacionim odnosima predviđa se dodatni uslov - obaveza pribavljanja saglasnosti poverioca za prenos dugovanja:

 • nastalih po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata;
 • nastalih po kreditnim poslovima rezidenata sa inostranstvom; i
 • nastalih po tekućim i kapitalnim poslovima između rezidenata i nerezidenata kada se dug prenosi na drugog nerezidenta.

Promena uslova za ulaganje u dugoročne dužničke hartije od vrednosti

Liberalizuju se uslovi za ulaganje u dugoročne dužničke hartije od vrednosti tako što se dozvoljava rezidentima da ulažu i u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Evropska Unija i pravna lica sa sedištem u Evropskoj uniji (bez obzira na njihov kreditni rejting).

Promena uslova za ulaganje u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti

Liberalizuju se uslovi za ulaganje u kratkoročne hartije od vrednosti tako što se dozvoljava rezidentnim licima da ulažu u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje

 • Evropska unija;
 • države članice Evropske unije;
 • međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije u kojima učestvuju države članice Evropske unije; i
 • pravna lica koja imaju sedište u državama članicama Evropske unije.

Dodatno, predviđa se da domaće banke pored ulaganja u napred navedene kratkoročne hartije od vrednosti mogu ulagati i u kratkoročne hartije od vrednosti čiji su izdavaoci države članice OECD, međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije u kojima učestvuju države članice OECD i pravna lica koja imaju sedište u državama članicama OECD.

Predviđa se da nerezidenti sa sedištem/prebivalištem u Evropskoj uniji mogu ulagati u kratkoročne hartije od vrednosti u Srbiji.

Promena uslova za kratkoročno zaduživanje u inostranstvu

Liberalizuju se uslovi za kratkoročno zaduživanje u inostranstvu tako što se predviđa da se rezidenti fizička lica i ogranci stranih pravnih lica mogu kratkoročno zaduživati kod nerezidentnog kreditora/osnivača koji ima sedište, odnosno prebivalište u državi članici Evropske unije.

Obaveza banke da pribavi obezbeđenje po kreditnom poslu sa inostranstvom

Predviđa se da su banke pri obavljanju kreditnih poslova sa inostranstvom u obavezi da pribave sredstvo obezbeđenja naplate od nerezidenta.

Liberalizacija uslova za odobravanje finansijskih zajmova nerezidentima

Omogućava se rezidentu – pravnom licu da odobrava finansijske zajmove nerezidentu – dužniku.

Takođe, omogućava se da rezident – pravno lice daje jemstva i druga sredstva obezbeđenja:

 • po kreditnim poslovima sa inostranstvom; i
 • po kreditnim poslovima između nerezidenata.

Do sada postojeći uslov većinskog vlasništva u nerezidentu zajmoprimcu se ukida.

Zakonom je predviđeno da Narodna banka Srbije može podzakonskim aktom ograničiti odobravanje finansijskih zajmova/garancija nerezidentima u pojedinim slučajevima na osnovu ocene opravdanosti tih ograničenja i vodeći računa o ostvarivanju ciljeva zbog kojih su propisana.

Podzakonskim aktom donetim od strane Narodne banke Srbije ograničeno je davanje zajmova samo pravnim licima sa sedištem u državama članicama Evropske Unije.

Novi osnovi za pribavljanje garancija od nerezidenta

Predviđaju se novi osnovi po kojima rezident može pribaviti garanciju, jemstvo i drugo sredstvo obezbeđenja od nerezidenata i to:

 • po poslu uvoza robe i usluga; i 
 • po poslu izvođenja investicionih radova nerezidenata u Srbiji.

Novi osnov za platni promet u zemlji u devizama

Predviđa se da se plaćanje u devizama u Srbiji može vršiti i po osnovu kupoprodaje softvera i drugih digitalnih proizvoda:

 • ako se kupoprodaja obavlja preko interneta;
 • ako se isporuka vrši putem telekomunikacionih, digitalnih ili informaciono-tehnoloških uređaja; i
 • ako se plaćanje vrši korišćenjem platne kartice ili elektronskog novca preko pružaoca platnih usluga sa sedištem u Srbiji.

Prenos nadležnosti

Narodna banka Srbije od 1. januara 2019. godine preuzima nadležnosti Ministarstva finansija - Poreske uprave za obavljanje sledećih poslova:

 • kontrole menjačkog poslovanja; i
 • kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata.

Uslovi za obavljanje menjačkih poslova

Preciziraju se i pooštravaju uslovi za obavljanje menjačkih poslova u skladu sa preporukama FATF-a.


KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us