Godišnji porez na dohodak građana ostvaren u 2017. godini

Godišnji porez na dohodak građana u 2017. godini

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2017. godini je 15. maj 2018. godine.

1000
Tax

Poreski rezidenti Srbije prijavljuju svoj svetski dohodak, dok lica koja nisu poreski rezidenti Srbije prijavljuju dohodak ostvaren na teritoriji Srbije.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2017. godini je 15. maj 2018. godine.

Fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2017. godini premašuje iznos od RSD 2.375.136 (neoporeziv iznos) su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu. U poreskoj prijavi se iskazuje ukupan neto dohodak ostvaren u 2017. godini i neoporeziv iznos,a razliku čini dohodak za oporezivanje.

Dohodak za oporezivanje dodatno se umanjuje za iznos propisanih ličnih odbitaka, a preostali iznos čini oporezivi dohodak na koji se primenjuju propisane stope poreza.

Lični odbici utvrđeni su u sledećim iznosima:

• za poreskog obveznika: RSD 316.685
• za svakog izdržavanog člana porodice:RSD 118.757

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.U nastavku se nalazi pregled stopa i iznosa oporezivog dohotka na koje se primenjuju:

 Opis             Iznos oporezivog dohotka u RSD
Oporezivi dohodak po stopi od 10% do 4.750.272
Oporezivi dohodak po stopi od 15% od 4.750.273


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđa da se poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana podnosi ili u elektronskom ili u papirnom obliku.

Način podnošenja poreske prijave

Napominjemo da je za podnošenje elektronske godišnje poreske prijave (obrazac PPDG-2R) neophodno posedovanje kvalifikovanog elektronskog certifikata za pristup portalu Poreske uprave E-Porezi ili davanje ovlašćenja drugom licu preko PEP obrasca.

Poreska prijava u papirnoj formi podnosi se u filijali Poreske uprave sa sedištem na opštini na kojoj je registrovana adresa stanovanja fizičkog lica - poreskog obveznika.

Bez obzira na način podnošenja poreske prijave, Poreska uprava izdaje rešenje o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana u papirnoj formi.

Mogućnost produženja roka za podnošenje poreske prijave

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji dopušta produženje roka za podnošenje poreske prijave uz ispunjenje sledećih uslova:

• pisani zahtev mora biti dostavljen Poreskoj upravi
• zahtev mora biti dostavljen pre isteka roka za podnošenje poreske prijave
• razlozi za produženje predmetnog roka moraju biti opravdani (bolest, odsustvovanje iz zemlje, nesrećni slučaj, elementarna nepogoda većih razmera i sl).

Zahtev za produženje roka za podnošenje poreske prijave se dostavlja filijali Poreske uprave u kojoj se podnosi poreska prijava. O zahtevu za produženje roka za podnošenje poreske prijave rešava zaključkom Poreska uprava, u roku od pet dana od dana prijema zahteva. Krajnji rok za podnošenje poreskih prijava može biti produžen najduže za šest meseci od dana isteka zakonskog roka za podnošenje prijave.

Približna procena iznosa godišnjeg poreza

Ukoliko želite da približno utvrdite iznos godišnjeg poreza, bez primene ličnih odbitaka, u nastavku dajemo skalu oporezivanja:

Ukupni neto dohodak ostvaren u 2017. godini        Stopa poreza
do 2.375.136 (neoporeziv iznos) 0%
od 2.375.137 do 7.125.408 10%
od 7.125.409 15%

Ukoliko Vam bude potrebna pomoć pri pripremanju i podnošenju Vaše poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana ili ako ste zainteresovani za održavanje prezentacije Vašim zaposlenima,slobodno nas kontaktirajte.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us