Izmene i dopune poreskih zakona usvojene u Parlamentu Srbije

Izmene i dopune poreskih zakona

Na sednici Narodne skupštine Republike Srbije održanoj 14. decembra 2017. godine, usvojen je predlog izmena i dopuna Zakona o PDV, Zakona o porezu na dobit pravnih lica (ZPDPL), Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG), kao i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Usvojeni zakoni su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 113/2017 od 17. decembra 2017. godine.

1000
Tax

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 14. decembra 2017. godine, usvojila predloge izmena i dopuna Zakona o PDV, Zakona o porezu na dobit pravnih lica (ZPDPL), Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG), kao i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Usvojeni zakoni su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 113/2017 od 17. decembra 2017. godine.

Pregled najznačajnijih izmena dat je u nastavku.

Zakon o PDV

Usvojene izmene se primenjuju počev od 1. januara 2018. godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

Odlaganje obaveze podnošenja pregledaobračuna PDV

Usvojeno je odlaganje obaveze podnošenja pregleda obračuna PDV za 1. jul 2018. godine.

Umanjenje izlaznog PDV obračunatog u svojstvu poreskog dužnika

Predviđa se da poreski obveznik ima pravo da umanji izlazni PDV u slučaju da poreski organ u postupku kontrole ospori obvezniku pravo na odbitak prethodnog PDV obračunatog u svojstvu poreskog dužnika.

Promet dobara i usluga po osnovu ugovorao javno-privatnom partnerstvu saelementima koncesije

Predviđa se da se transakcije između davaoca koncesije i koncesionara u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije ne smatraju prometom dobara i usluga u smislu propisa o PDV, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi: 

  1. davalac koncesije i koncesionar su obveznici PDV, 
  2. davalac koncesije i koncesionar bi imali u potpunosti pravo na odbitak prethodnog PDV ukoliko bi se transakcija smatrala prometom za potrebe PDV.

Usvojenom izmenom se značajno smanjuju troškovi finansiranja PDV prilikom realizacije  ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije.

Odbitak prethodnog PDV za ishranu i piće zaposlenih

Precizira se da obveznik ima pravo na odbitak prethodnog PDV za ishranu i piće zaposlenih u sopstvenim ugostiteljskim objektima ukoliko naplaćuje naknadu po tom osnovu.

Oporezivanje proizvodnje i prometainvesticionog zlata

U cilju podsticanja proizvodnje i prometa investicionog zlata (zlatne poluge, pločice i novčići određenih karakteristika) predviđa se poseban PDV tretman investicionog zlata.

U skladu sa predlogom, PDV se ne bi plaćao na:

  1. promet i uvoz investicionog zlata, kao i na
  2. promet usluga posrednika u vezi sa prometom investicionog zlata.

Pri tome, za ovakav promet pravo na odbitak prethodnog PDV bi bilo ograničeno na posebno imenovane nabavke. 

Izuzetno, obveznik koji proizvodi investiciono zlato ili u okviru delatnosti vrši promet zlata za industrijske svrhe drugom obvezniku PDV, može da izabere da se PDV za takav promet ipak obračunava. 

Obveznik PDV koji izabere da se za predmetni promet PDV obračunava, ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Usvojene izmene će se primenjivati od 1. aprila2018. godine.

Oslobođenje za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu

Redefinišu se uslovi za primenu oslobođenja od PDV za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu. 

Predviđa se da se oslobođenje odnosi isključivo na nabavke za nekomercijalne svrhe i to samo onih dobara koja se ne smatraju akciznim proizvodima.

Takođe, uvode se i dodatni uslovi za primenu oslobođenja:

  1. da putnik nema prebivalište ili boravište u Srbiji,
  2. da obveznik PDV (isporučilac dobara) ima dokaz da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.

Prodavac je dužan da obračuna PDV u momentu prometa. Obračunati PDV se umanjuje u periodu kada prodavac dobije odgovarajuće dokaze.

Obračunati PDV se vraća putniku ukoliko u roku od šest meseci od dana izdavanja računa pod uslovom da putnik prodavcu dostavi odgovarajuće dokaze o tome da su dobra otpremljena u inostranstvo.

Usvojene izmene će se primenjivati od 1. januara 2019. godine.

Brisanje odredbi o refakciji PDVstranom državljaninu

Predviđa se brisanje odredbi Zakona o PDV koje se odnose na refakciju PDV stranom državljaninu, budući da se povraćaj plaćenog PDV predviđa odredbama koje regulišu oslobođenje za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvu u ličnom prtljagu.

Usvojene izmene će se primenjivati od 1. januara 2019. godine.

Mesto prometa jedinstvenih turističkih usluga

Predviđa da se mestom prometa jedinstvene turističke usluge smatra mesto u kom pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu, u slučaju da se usluge pružaju iz stalne poslovne jedinice.

Refundacija PDV kupcu prvog stana

Proširuje se pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana i u situaciji kada je stan koji je predmet hipoteke kupljen u izvršnom postupku.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Usvojene izmene se primenjuju počev od 1. januara 2018. godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

Poreska amortizacija nematerijalnih ulaganjai stalnih sredstava koja se sastoje iz nepokretnihi pokretnih delova

Predviđa se da se izuzetno od opštih pravila, amortizacija stalnog sredstva koje se sastoji iz nepokretnih i pokretnih delova vrši razvrstavanjem sredstava u odgovarajuću amortizacionu grupu shodno načinu na koji je izvršeno razvrstavanje u poslovnim knjigama obveznika (na primer, delom kao nepokretnost, a delom kao oprema).

Dalje, amortizacija nematerijalnih ulaganja (koja su do sada bila svrstana u II amortizacionu grupu) vrši se primenom proporcionalne metode srazmerno veku trajanja opredeljenom u momentu priznavanja u poslovnim knjigama. 

Detalji navedenih izmena će biti bliže regulisani odgovarajućim pravilnikom.

Otpis potraživanja banke 

Usvojenim izmenama se na teret rashoda banke priznaje se i trošak otpisa vrednosti pojedinačnih potraživanja po osnovu kredita koji se, po osnovu propisa Narodne banke Srbije, smatraju problematičnim kreditima.

Usvojene izmene će se primenjivati prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2017. godinu.

Porez po odbitku za usluge nerezidentnog pravnog lica

Sužava se opseg oporezivanja porezom po odbitku usluga koje rezidenti plaćaju nerezidentima (osim plaćanja izvršenih prema licima iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom). Precizira se da se porezom po odbitku oporezuje isključivo naknada nerezidentnog pravnog lica po osnovu usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga, kao i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja (nezavisno od mesta pružanja ili korišćenja usluge). 

Vrste usluga će biti bliže regulisane odgovarajućim pravilnikom.

Usvojene izmene se primenjuju počev od 1. aprila 2018. godine

Podnošenje poreske prijave za porez po odbitku

Menja se rok u kom je isplatilac dužan da podnese prijavu za porez po odbitku. Predviđa da se isplatilac dužan da podnese prijavu u roku od 3 dana od isplate prihoda, umesto na dan isplate prihoda.

Usvojene izmene se primenjuju počev od 1. aprila 2018. godine

Pojednostavljenje obaveza po osnovutransfernih cena

Predviđa se da prodavac nije u obavezi da utvrđuje cenu po principu „van dohvata ruke“ u slučaju prodaje imovine povezanom licu po osnovu koje se utvrđuje kapitalni dobitak.

Predviđa se da obveznik nije u obavezi da utvrđuje vrednost transakcije po principu „van dohvata ruke“ za transakcije sa povezanim licem čija ukupna vrednost u poreskom periodu nije veća od vrednosti za koju je propisana obaveza evidentiranja za PDV (8 miliona dinara).

Investicioni podsticaji

Precizira se da za ostvarivanje srazmernog poreskog oslobođenja iz člana 50a ZPDPL, novozaposlenim licima smatra prirast zaposlenih na neodređeno vreme od barem 100 lica u odnosu na broj zaposlenih na početku perioda u kojem se otpočinje ulaganje. Pored toga, zahteva se da su ta lica neposredno radno angažovana kod korisnika podsticaja. 

Navedena preciziranja unose u ZPDPL ranije iznete stavove u mišljenjima Ministarstva finansija.

Zakon o porezu na dohodak građana

Usvojene izmene se primenjuju počev od 1. januara 2018. godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

Produženje važenja postojećih olakšicaza novozaposlena lica

Predviđa se produženje trenutno važeće olakšice za poslodavca u vidu prava na povraćaj plaćenog poreza na zaradu u procentu od 65% do 75% do 31. decembra 2019. godine.

Olakšice za lica koja započinju sa obavljanjem poslovne delatnosti

Uvodi se olakšica za novoosnovana privredna društva/registrovane preduzetnike po osnovu zapošljavanja novozaposlenih lica.

Predviđa se da pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak po osnovu zarade može da se ostvari najviše za devet novozaposlenih lica i to u poreskom periodu u kome je poslodavac osnovan/registrovan i narednom poreskom periodu.

Predloženo oslobođenje će se primenjivati od 1. oktobra 2018. godine.

Povećanje neoporezivog iznosa zarada

Od zarade za mesec januar 2018. godine povećava se neoporezivi iznos za potrebe poreza na zarade sa trenutno važećih 11.790 dinara na 15.000 dinara.

Poreski tretman otpisa potraživanja od fizičkog lica po osnovu kredita

Predviđa se da se porez na dohodak građana ne plaća u slučaju kada banka otpiše potraživanje od klijenta – fizičkog lica pod uslovima pod kojima se takav otpis priznaje na teret rashoda banke za potrebe poreza na dobit pravnih lica.

Obaveza vođenja poslovnih knjiga za preduzetnike

Predviđa se kao opšte pravilo obaveza vođenja knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa Zakonom o računovodstvu za sve preduzetnike koji obavljaju registrovanu delatnost. 

Izuzetno:

  • Preduzetnici koji porez plaćaju na paušalni prihod vode knjigu ostvarenog prometa.
  • Fizička lica obveznici PDV, fizička lica  nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i drugi obveznici koji vrše delatnosti nezavisno od toga da li su registrovani - vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva.

Ova izmena se primenjuje od 2019. godine.

Uvođenje novih poreskih oslobođenja

Uvodi se poresko oslobođenje za novčanu pomoć datu fizičkom licu u iznosu do 12.375 dinara, koja ne predstavlja ekvivalent za neki rad, protivuslugu ili protivčinidbu za neku aktivnost tog fizičkog lica u odnosu na davaoca. Detaljniji uslovi za ostvarenje ovog oslobođenja biće propisani posebnim pravilnikom.

Dodatno, predviđa se da se ne plaća porez na zaradu na primanje zaposlenog od poslodavca po osnovu novčane pomoći za lečenje zaposlenog u zemlji ili inostranstvu do visine stvarnih troškova lečenja, prevoza i smeštaja za vreme lečenja.

Momenat ostvarivanja dohotka na osnovu pravila nagrađivanja akcijama

Izmene ZPDG preciziraju da se momentom ostvarivanja prihoda po osnovu sticanja prava raspolaganja na hartijama od vrednosti od povezanog lica sa poslodavcem smatra samo momenat sticanja prava raspolaganja.

Tretman specifične premije kolektivnog osiguranja zaposlenih

Predviđa se da premija kolektivnog osiguranja života za slučaj smrti zaposlenog usled bolesti koju poslodavac plaća za sve zaposlene ne smatra zaradom.

Povraćaj plaćenog poreza bankama

Predviđa se mogućnost povraćaja bankama poreza na dohodak građana plaćenog po osnovu otpisa vrednosti pojedinačnih potraživanja po osnovu problematičnih kredita u smislu propisa Narodne banke Srbije i ZPDPL. Primanja fizičkog lica po ovom osnovu se ne uračunavaju u osnovicu za godišnji porez na dohodak građana. 

Povraćaj se vrši u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. 

Zakon o doprinosima za obaveznosocijalno osiguranje

Usvojene izmene se primenjuju počev od 1. januara 2018. godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

Utvrđivanje visine iznosa mesečne i godišnje osnovice doprinosa

Prema usvojenim izmenama utvrđivanje najviše i najniže mesečne osnovice doprinosa, najviše godišnje osnovice doprinosa i najviše procenjene godišnje osnovice doprinosa će se vršiti jednom godišnje. Tako utvrđeni iznosi će se primenjivati za celu kalendarsku godinu. 

Produženje važenja postojećih olakšica za novozaposlena lica

Predviđa se produženje trenutno važeće olakšice u vidu prava na povraćaj plaćenih doprinosa u procentu od 65% do 75% do 31. decembra 2019. godine.

Olakšice za lica koja započinju sa obavljanjem poslovne delatnosti

Uvodi se olakšica za novoosnovana privredna društva/ registrovane preduzetnike po osnovu zapošljavanja novozaposlenih lica.

Predviđa se da pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na teret poslodavca i zaposlenog po osnovu zarade može da se ostvari najviše za devet novozaposlenih lica i to u poreskom periodu u kome je poslodavac osnovan/registrovan i narednom poreskom periodu.

Predmetne oslobođenje se primenjuje počev  od 1. oktobra 2018. godine.

Primanja koja zaposleni ostvari od poslodavca

Precizirano je da se u osnovicu doprinosa na teret zaposlenih i na teret poslodavca ne uračunavaju primanja koja zaposleni ostvari od poslodavca, a na koja se ne plaća porez  na zarade prema ZPDG.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Belgrade, Serbia

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us