Izmene podzakonskih akata koji uređuju oblast akciza

Izmene podzakonskih akata koji uređuju oblast akciza

Ministarstvo finansija usvojilo izmene tri pravilnika koji uređuju oblast akciza, koji su objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije br. 86/2017

1000
Izmene podzakonskih akata

Ministarstvo finansija je 14. septembra 2017. godine usvojilo izmene tri pravilnika koji uređuju oblast akciza, koji su objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije br. 86/2017 od 22. septembra 2017. godine, a koji su izmenjeni kako bi se uskladili sa izmenama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/2001, …, 108/2016, dalje: Izmene Zakona), koje su stupile na snagu 1. januara ove godine. Sa istim ciljem, Ministarstvo finansija je usvojilo izmene još jednog pravilnika koji uređuje oblast akciza, a koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 90/2017 od 6. oktobra 2017. godine.

Dodatno, Vlada Republike Srbije je 28. septembra 2017. godine usvojila dve uredbe koje uređuju istu oblast, a koje su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br. 88/2017 od 29. septembra 2017. godine.Usvojene su izmene sledećih podzakonskih akata:

1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obračunu, plaćanju, evidencijama i poreskoj prijavi za akcize) - primena od 1. januara 2018. godine, osim odredbe koja se tiče prijave Poreskoj upravi mesta pogona i sličnog prostora u kome se vrši prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, a koje se primenjuju od 2. oktobra 2017. godine

2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića (dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o registru) –primena od 2. oktobra 2017. godine

3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju (dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obračunu i plaćanju akcize na električnu energiju) –primena od 1. januara 2018. godine.

4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte,biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora  (Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o oslobođenju od plaćanja akcize za proizvode koji se prodaju diplomatskim i konzularnim predstavništvima ) – primena od 9. oktobra 2017. godine, osim odredbe koja se odnosi na mesečno podnošenje poreske prijave, a koja se primenjuje počev od podnošenja poreske prijave za akcize za januar 2018. godine

5. Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza (dalje: Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kalu) – primena od 1. januara 2018. godine

6. Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenjei ostalih duvanskih prerađevina (dalje: Uredba o izmenama Uredbe o prosečnim cenama duvanskih proizvoda) – primena od 9. oktobra 2017.

U nastavku je dat sažet pregled najvažnijih izmena.

1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnikao obračunu, plaćanju, evidencijama i poreskoj prijavi za akcize

Odredbe koje se odnose na kafu kao akcizni proizvod

—  Rashod na koji se ne obračunava akciza utvrđen je u skladu sa Uredbom o kalu.

—  Uređeno je umanjenje obračunate akcize na kafu kada se nabavljena/uvezena kafa koristi za dalju preradu. 

—  Iznos umanjenja se utvrđuje kao odnos akcize koja je plaćena prethodnom učesniku – dobavljaču kafe, odnosno pri uvozu i obračunatoj akcizi na kafu puštenoj u promet u obračunskom periodu.

—  Propisani su dokazi koji moraju postojati da bi se pravo na umanjenje moglo primeniti (odgovarajući računi, odnosno JCI, obavezan sadržaj ovih računa, kao i dokaz o plaćanju akcize prethodnom učesniku, odnosno pri uvozu).

—  Uvedena je obaveza mesečnog vođenja evidencija za koje je propisan poseban obrazac koji se dostavlja uz poresku prijavu u elektronskom obliku, kao i sama prijava, kao i prijava mesta obavljanja delatnosti nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (dalje: OJPU). Lica koja već obavljaju delatnost proizvodnje kafe u smislu Zakona obavezna su da svoju delatnost prijave OJPU najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

 Refakcija akcize 

—  Budući da je Izmenama Zakona predviđeno da pravo na refakciju akcize ima i lice - uvoznik akciznog proizvoda koji je taj proizvod izvezao, propisano je da se kao dokaz, koji se prilaže uz zahtev za refakciju, podnosi i račun uvoznika sa iskazanom akcizom koja je plaćena pri uvozu, odnosno JCI ako je podnosilac zahteva istovremeno i uvoznik akciznih proizvoda.

 Elektronska prijava 

—  U skladu sa Izmenama Zakona koje predviđaju mesečno podnošenje elektronske poreske prijave za akcize uređeno je sastavljanje obračuna akcize, kao i sadržaj poreske prijave.

—  Umesto tromesečne utvrđena je mesečna obaveza obračuna akcize, a obračunati iznosi unose se u poresku prijavu koja se elektronskim putem podnosi najkasnije 15 dana po isteku kalendarskog meseca za koji je obaveza utvrđena.

2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o registru

Odredbe koje se odnose na kafu kao akcizni proizvod

—   Uvodi se definicija proizvođača kafe – akciznog obveznika u skladu sa Izmenama Zakona.

—  Utvrđuje se obaveza registracije proizvođača kafe kod OJPU, kao i podaci koje je potrebno dostaviti uz zahtev

Odredbe koje se odnose na alkohol kao akcizni proizvod

—  Uvodi se obaveza proizvođača alkohola da uz zahtev za registraciju dostavi overenu izjavu zakonskog zastupnika, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, o raspoloživim proizvodnim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju. Ovu obavezu imaju i već registrovani proizvođači alkoholnih pića, koji je moraju ispuniti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika (do 1. decembra 2017. godine). 

—  Utvrđuje se pravo Poreske uprave da odbije upis u registar, odnosno da iz njega briše proizvođača alkoholnih pića ako je: 

  • proverom utvrđeno da dostavljeni podacio raspoloživim/procenjenim proizvodnim kapacitetima ne odgovaraju činjeničnom stanju,
  • izrečena mera zabrane obaljanja delatnosti i
  • brisan iz registra proizvođača alkoholnog pića koji se vodi kod ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obračunu i plaćanju akcize na električnu energiju

Elektronska prijava

—  Propisuje se i utvrđuje sadržaj obrasca za podnošenja poreske prijave za akcizu na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku.

4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o oslobođenju od plaćanja akcize za proizvode koji se prodaju diplomatskim i konzularnim predstavništvima

Povraćaj akcize plaćene prilikom uvoza

—  Propisano je da ukoliko korisnici derivata nafte iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika (diplomatska i konzularna predstavništva, međunarodne organizacije, diplomatski agenti, konzularni funkcioneri itd.), nabavljaju derivate nafte od uvoznika koji je istovremeno i ovlašćeni distributer derivata nafte, takav uvoznik može ostvariti povraćaj akcize plaćene pri uvozu derivata nafte. 

—  Propisuje se dokumentacija koju pri nabavci derivata nafte korisnik dostavlja uvozniku – ovlašćenom distributeru derivata nafte, a koja predstavlja osnov za ostvarivanje prava na povraćaja akcize plaćene pri uvozu derivata nafte.

—  Umesto tromesečne utvrđena je mesečna obaveza obračuna akcize.

 

5. Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kalu

Dopuna odredbi koje se odnose na kafu

—  Uređuje se da se akciza ne obračunava na rashod kafe, u prženju 20%, odnosno  u pakovanju 0,80% od količine proizvoda koji je u određenom obračunskom periodu proizvođač smestio u akcizno skladište.

6. Uredba o izmenama Uredbe o prosečnim cenama duvanskih proizvoda

Izmena odredbi o periodu obračunavanja prosečne ponderisane cene duvanskih proizvoda

—  U skladu sa Izmenama Zakona, umesto kalendarskog polugodišta, za obračun prosečne ponderisane cene duvanskih proizvoda na osnovu kojeg se određuje minimalna akciza, kao period se utvrđuje kalendarska godina.

Connect with us