Novi PDV pravilnici

Novi PDV pravilnici

Usvojeni su pravilnici u vezi sa primenom odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost od značaja za određivanje mesta prometa usluga

1000
Novi PDV pravilnici

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 21/2017 od 10. marta 2017. godine objavljeni su novi pravilnici u vezi sa primenom odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: „Zakon“) od značaja za određivanje mesta prometa usluga, kao i izmene Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Pravilnici će se primenjivati od 1. aprila 2017. godine.

Usluge u vezi sa nepokretnostima

Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost propisuje da se uslugama u vezi sa nepokretnostima smatraju usluge koje se:

  1. pružaju pomoću nepokretnosti na način da je nepokretnost ključna i nužna za pružanje usluge, ili
  2. pružaju na nepokretnosti ili su usmerene ka nepokretnosti, a za cilj imaju promenu koja se odnosi na nepokretnost.

Pravilnik propisuje indikativnu listu usluga koje se smatraju uslugama u vezi sa nepokretnostima, kao i koje se usluge ne smatraju uslugama u vezi sa nepokretnostima.

Generalno, obuhvat usluga koje se smatraju uslugama u vezi sa nepokretnostima se širi, npr. pravne usluge sačinjavanja odgovarajućih dokumenata - javnobeležničkih zapisa, ugovora i dr., čiji je predmet prenos prava raspolaganja na nepokretnosti, iznajmljivanje nepokretnosti, uspostavljanje, odnosno prenos određenih koristi od nepokretnosti ili stvarnih prava na nepokretnosti (materijalnih ili nematerijalnih), uključujući i građenje, nezavisno od realizacije pravnog posla se smatraju uslugama u vezi sa nepokretnošću.

Takođe, za pojedine usluge, koje su prema odredbama Zakona koje su u primeni do 31. marta 2017. godine, u praksi, imale tretman usluga u vezi sa nepokretnostima, prema novim pravilima one se više ne smatraju uslugama
u vezi sa nepokretnostima, npr.: oglašavanje koje se vrši korišćenjem nepokretnosti (bilborda, krova ili zida zgrade i dr.), posredovanje kod smeštaja u hotelima, motelima, kampovima i drugim ugostiteljskim objektima za smeštaj, itd.

Iznajmljivanje prevoznih sredstava

Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost propisuje da se prevoznim sredstvima za svrhu određivanja mesta prometa usluga smatraju drumska vozila, prikolice i poluprikolice, železnički vagoni, plovila, vazduhoplovi, traktori i motokultivatori, kao i invalidska kolica.

Izričito se predviđa sa se prevoznim sredstvima ne smatraju vozila koja nisu namenjena prevozu lica i stvari (vučna vozila, tegljači, bageri i slično), kontejneri, palete i dr.

Usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta

Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost propisuje da se za svrhu određivanja mesta prometa usluga uslugom predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta smatra predaja hrane i/ili pića za ljudsku potrošnju, isključivo ukoliko postoje dodatne usluge (servisiranje, posluživanje i dr.) koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju, nezavisno od toga gde se vrši konzumacija.

Izmene Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Izmene Pravilnika izvršene su u cilju usaglašavanja sa novim pravilima o mestu prometa usluga.

KPMG podrška

Usvojeni pravilnici definišu u velikoj meri drugačiji PDV tretman usluga nego što je to bio slučaj u periodu do 31. marta 2017. godine.

Imajući u vidu izmene pravila o mestu prometa usluge koje su usvojene izmenama Zakona, kao i novo usvojene pravilnike, zaključak je da će ove izmene uticati na sve kompanije koje posluju sa inostranstvom. Shodno tome, neophodno je izvršiti analizu usluga koje se pružaju, odnosno primaju iz inostranstva, utvrditi njihov PDV tretman, implikacije na troškove i novčane tokove i prilagoditi poslovne procese novim pravilima.

KPMG vam može pružiti podršku u ovom procesu, kao i po svim drugim pitanjima u vezi sa primenom novih PDV pravila.

Connect with us