Zakon o izmenama ZPPPA

Zakon o izmenama ZPPPA

Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

1000
Law

Narodna skupština Republike Srbije je 28. decembra 2016. godine usvojila  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj  administraciji (u nastavku: Zakon o izmenama ZPPPA) objavljen  u Službenom glasniku Republike Srbije broj 108 od 29. decembra 2016. godine.

Zakon o izmenama ZPPPA stupa na snagu 01. januara 2017. godine.

Pregled najznačajnijih izmena dat je u nastavku.

 

Prenos nadležnosti za vođenje drugostepenog poreskog postupka sa Poreske uprave na Ministarstvo finansija

Ukida se nadležnost Poreske uprave da vodi drugostepeni poreski postupak i propisuje da u postupcima po žalbama protiv poreskih upravnih akata odlučuje drugostepeni organ formiran pri Ministarstvu finansija.

Predviđa se da će se ova odredba primenjivati počev od 01. jula 2017. godine. Predmeti po kojima drugostepeni postupak ne bude okončan do 30. juna 2017. godine, preuzeće drugostepeni organ formiran pri Ministarstvu finansija.

Primena propisa o inspekcijskom nadzoru u poreskom postupku

Predviđa se da se u poreskom postupku pored Zakona o opštem upravnom postupku supsidijarno primenjuju i odredbe Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Zabrana dodeljivanja PIB-a

Uvodi se zabrana dodeljivanja PIB-a pravnim licima čiji je osnivač – pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice ujedno i vlasnik privrednog subjekta kojem je privremeno oduzet PIB.

Privremeno vraćanje PIB-a u stečajnom postupku

Predviđa se da Poreska uprava može vratiti privremeno oduzeti PIB pravnom licu za vreme trajanja stečajnog postupka na zahtev stečajnog sudije.

Zabrana promene podataka u registru privrednih subjekata

Uvodi se zabrana brisanja privrednog subjekta, registrovanja statusne promene, promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja privrednog subjekta, u registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre subjektu kojem je privremeno oduzet PIB za vreme trajanja privremenog oduzimanja PIB-a.

Utvrđivanje poreza od strane Poreske uprave bez prethodnog izjašnjavanja poreskog obveznika

Uređuje se da izuzetno, Poreska uprava može na osnovu podataka iz evidencija nadležnih organa doneti rešenje o utvrđivanju poreza neposrednim odlučivanjem i to bez prethodnog izjašnjavanja poreskog obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje.

Preciziranje rokova za odlučivanje po zahtevu za odlaganje izvršenja poreskog rešenja

Precizira se da se zahtev za odlaganje izvršenja poreskog upravnog akta može odnositi samo na akte kojima je utvrđena poreska obaveza. Propisuje se rok od 5 dana za odlučivanje po zahtevu za odlaganje izvršenja poreskog rešenja.

Poreski prekršaj za strana lica koja vrše promet u Srbiji a nemaju poreskog punomoćnika

Uvodi se prekršaj za strano lice koje vrši promet dobara i usluga u Republici Srbiji van stalne poslovne jedinice, a koje nije odredilo poreskog punomoćnika i nije se evidentiralo za obavezu plaćanja PDV.

Za pravno lice zaprećena je novčana kazna u rasponu od 100.000 do 2.000.000. dinara.

Za fizičko lice zaprećena je novčana kazna u rasponu od 5.000 do 150.000 dinara.

Connect with us