Usvojene su izmene i dopune Zakona o PDV

Usvojene su izmene i dopune Zakona o PDV

Narodna Skupština Republike Srbije je 28. decembra 2016. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

1000
Pipes

Narodna Skupština Republike Srbije je 28. decembra 2016. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Zakon) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 108/2016 od 29. decembra 2016. godine.

Zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine, osim odredbi koje uređuju mesto prometa usluga koje će se primenjivati od 1. aprila 2017. godine.

Pregled najznačajnijih izmena dat je u nastavku.

Stalna poslovna jedinica

Precizira se da se stalnom poslovnom jedinicom u smislu PDV smatra organizacioni deo pravnog lica koji može da obavlja delatnost.

Obaveza registracije stranog lica kao PDV obveznika

Predviđa se da je strano lice u obavezi da se registruje kao PDV obveznik u Srbiji samo ako vrši promet koji je PDV oporeziv u Srbiji i to licima koja nisu PDV obveznici.

Naime, predviđa se da je strano lice koje vrši oporeziv promet u Srbiji u obavezi da se preko poreskog punomoćnika registruje za PDV bez obzira na visinu prometa, osim ukoliko isključivo vrši promet PDV obveznicima, odnosno licima koja obavljaju poslove javne uprave, odnosno licima koja vrše promet usluga prevoza putnika autobusima za koji PDV utvrđuje carina.

Poreski dužnik za promet izvršen od stranog lica

Predviđa se da primalac dobara i usluga ima obavezu obračuna PDV za promet koji mu u Srbiji izvrši strano lice koje nije registrovano za PDV, nezavisno od toga da li u Srbiji ima stalnu poslovnu jedinicu i da li je ta stalna poslovna jedinica PDV obveznik u Srbiji.

Mesto prometa usluga

Pravilo o mestu prometa usluga se u velikoj meri usklađuje sa pravilima u Evropskoj Uniji. Umesto opšteg pravila po kome su usluge oporezive prema mestu pružaoca usluge nezavisno od toga da li je primalac obveznik PDV ili ne, izmenama Zakona se propisuju posebna pravila za slučaj prometa PDV obveznicima (tzv. B2B isporuke) i licima koja nisu PDV obveznici (tzv. B2C
isporuke):

  1. U slučaju da se promet usluga vrši licu koje se smatra poreskim obveznikom (B2B), mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište/stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište/boravište.
  2. U slučaju da se promet usluga vrši licu koje nije poreski obveznik (B2C), mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem pružalac usluga ima sedište/stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište/boravište.

Predviđen je niz izuzetaka od opšteg pravila.

Vreme prometa električne energije, prirodnog gasa i grejenje

Predviđa se da promet električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje/hlađenje, čija se isporuka vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže , licu koji je ova dobra nabavio radi dalje prodaje, nastaje danom očitavanja, odnosno na drugi način utvrđivanja stanja u cilju obračuna
isporuke.

Poreska stopa za promet drvenih briketa i peleta

Predviđa se da se posebnom stopom od 10% pored ogrevnog drveta oporezuju i drveni briketi, pelet i druga slična dobra od drvne biomase.

Uslovi za odbitak prethodnog poreza

Ukida se obaveza da primalac koji je dužan da obračuna PDV umesto isporučioca mora posedovati račun da bi ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza. Navedeno se odnosi na sledeće slučajeve kada je primalac dužan da obračuna PDV:

  • promet sekundarnih sirovina i povezanih usluga;
  • promet građevinskih objekata (tzv. opcija za oporezivanje);
  • promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva; i
  • promet električne energije i prirodnog gasa koji se
    isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne
    mreže radi dalje prodaje.

Pregled obračuna PDV

Odlaže se početak primene odredbi koje se odnose na obavezu da se uz PDV prijavu podnosi i pregled obračuna PDV do 1. januara 2018. godine.

Kako navedeno može uticati na vaše poslovanje

Izmene Zakona će imati uticaja na sva lica koja primaju usluge od stranih lica i/ili ih pružaju stranim licima, a zbog promene pravila o mestu prometa i drugačijeg načina definisanja obaveze registracije stranog lica za PDV. Izmene će zahtevati promene u IT sistemu, PDV evidencijama, procesima rada itd.

KPMG vam stoji na raspolaganju za svaku podršku u ovom
procesu.

Connect with us