Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama

Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama

Skupština Republike Srbije je 28. decembra 2016. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

1000
Cup of coffee

Skupština Republike Srbije je 28. decembra 2016. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (u daljem tekstu: Zakon) koje su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br. 108 od 29. decembra 2016. godine.

Zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine, uz odloženu primenu odredbi koje uređuju akcizu na kafu predviđenu od 1. januara 2018. godine

Obveznik akcize

Pored postojećih, obveznik akcize postaje i svako lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.

Takođe, obveznik akcize je i svako lice koje prodaje akcizne proizvode stečene u skladu sa zakonom i koji se vode u poslovnim knjigama tog lica. Ko su tačno ova lica zavisi od toga šta se podrazumeva pod sticanjem u smislu ove odredbe, pa će, verovatno, za svaki konkretan slučaj biti potrebno mišljenje Ministarstva finansija. Za ova lica obaveza obračuna nastaje prodajom akciznih proizvoda. Kako za ova lica rokovi plaćanja
nisu posebno uređeni za njih bi trebalo da važi opšti režim.

Dodatno, obveznik je i svako lice koje stavi u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama Zakona o akcizama. Ovim licima obaveza akcize nastaje kada se kontrom utvrdi kršenje Zakona o akcizama, a obaveza plaćanja u roku utvrđenom rešenjem donetom na osnovu te kontrole.

Promene kod duvanskih prerađevina

Zakonom je propisano da se iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene za duvanske prerađevine utvrđuje jednom godišnje, i to do 15. februara tekuće godine, dok se minimalna akciza i dalje utvrđuje polugodišnje, i to do 15. februara, odnosno 31. jula tekuće godine.

Produžen je akcizni kalendar za cigarete do 2020. godine: od 1. januara – 30. juna 2017. godine akciza iznosi 64.00 din/pak (rast od 2.28 din/pak u odnosu na postojeći iznos), i raste polugodišnje zaključno sa julom 2020. godine u iznosu od po 1.5 din/pak.

Akcize na cigarete će se usklađivati sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, samo ukoliko u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši taj indeks prelazi 2%.

Promene kod kafe

Proširen obuhvat obveznika akcize na kafu i Zakonom utvrđeno pravo na srazmerno umanjenje plaćene akcize prethodnom učesniku od koga je kafa nabavljena, odnosno srazmerno umanjenje plaćene akcize na kafu samostalno uvezenu, za rezultat imaju da se visina obaveze za akcizu na kafu utvrđuje slično kao PDV.

Takođe, obveznik akcize na kafu dužan je da Poreskoj upravi prijavi mesto u kome će obavljati delatnosti koje se Zakonom utvrđuju kao proizvodnja kafe, te da do 31. decembra 2017. godine izvrši popis zatečenih zaliha kafe i da popisne liste dostavi nadležnim poreskim organima.

Povraćaj i refakcija akcize

Odredbe Zakona o akcizama o povraćaju i refakciji (član 37) su potpuno izmenjene. Sada obveznik akcize ima pravo na povraćaj plaćene akcize na akcizne proizvode (za koje ima pravo na umanjenje akcize) upotrebljene u proizvodnji akciznih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja akcize (npr. izvoz). U suštini, ovom odredbom se daje pravo na povrat u slučaju u kom, s jedne strane, postoji pravo na umanjenje akcize i, s druge strane, ne postoji obaveza za akcizu koja se može umanjiti.

Takođe, daje se pravo na refakciju plaćene akcize i uvozniku akciznog proizvoda koji je taj proizvod izvezao.

Obeležavanje kontrolnim akciznim markicama

Uvedena je obaveza obeležavanja pakovanja kafe kontrolnim akciznim markicama, dok su niskoalkoholna pića (sa sadržajem alkohola manjim od 5% vol) oslobođena ove obaveze.

Odlaganje roka za podnošenje elektronske prijave

Rok za podnošenje prijave za akcize isključivo u elektronskom obliku je odložen do 1. januara 2018. godine.

Connect with us