Usvojene su izmene i dopune Carinskog zakona

Usvojene su izmene i dopune Carinskog zakona

Narodna Skupština Republike Srbije je 28. decembra 2016. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (u daljem tekstu: Zakon) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 108/2016 od 29. decembra 2016. godine.

1000
Shipping of containers

Narodna Skupština Republike Srbije je 28. decembra 2016. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (u daljem tekstu: Zakon) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 108/2016 od 29. decembra 2016. godine.

Zakon je stupio na snagu 6. januara 2017. godine, a primenjuje se od 5. februara 2017. godine uz odloženu primenu odredbi koje uređuju nadležnost po žalbama na akte Uprave carina.

Pregled najznačajnijih izmena dat je u nastavku.

Žalba na odluku

Predviđa se da po žalbama na akte koje u prvom stepenu donosi Uprava carina od 1. jula 2017. godine odlučuje Ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Naknadna kontrola

Predviđa se da se na sprovođenje naknadne kontrole od strane carinskog organa shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje sprovođenje inspekcijskog nadzora.

Slobodne zone i slobodna skladišta

Vrši se terminološko usklađivanje odredbi koje regulišu postupak u slobodnim zonama radi usklađivanja sa regulativom Evropske Unije.

Oslobođenje nove opreme od plaćanja uvoznih dažbina

Brisana je odredba na osnovu koje je, u periodu do 31. decembra 2015. godine, Vlada donosila odluke o oslobođenju plaćanja carine na uvoz nove opreme koja se ne proizvodi u zemlji.

Prekršaji

Za određene prekršaje (regulisane članom 295. Carinskog zakona) novčana kazna je povećana sa 100.000 dinara na 200.000 dinara za pravna lica, i sa 10.000 na 20.000 za odgovorna lica u pravnom licu.

Connect with us