Izmene Pravilnika o poreskom bilansu

Izmene Pravilnika o poreskom bilansu

Pravilnikom o poreskom bilansu su uvedene nove pozicije u Obrascu PB-1, a u skladu sa odredbama poslednjih izmena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Zakon) s kraja 2015. godine koje su u primeni od 1. januara 2016. godine

1000
man and woman sitting together

Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (Pravilnik o poreskom bilansu), koji je 16. decembra 2016. godine objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 101/2016. Pravilnik o poreskom bilansu stupa na snagu 1. januara 2017. godine i primenjuje se prilikom izrade poreske prijave za 2016. godinu.

Pravilnikom o poreskom bilansu su uvedene nove pozicije u Obrascu PB-1, a u skladu sa odredbama poslednjih izmena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Zakon) s kraja 2015. godine („Službeni glasnik Republike Srbije broj 112/2015) koje su u primeni od 1. januara 2016. godine:

  • Primanja zaposlenog iz člana 9. stav 2. Zakona, obračunata, a neisplaćena u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans (redni broj 16 obrasca PB-1);
  • Primanja zaposlenog iz člana 9. stav 2. Zakona, obračunata u prethodnom poreskom periodu, a isplaćena u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans (redni broj 18 obrasca PB-1);
  • Rashod po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja koji nije bio priznat u poreskom periodu u kojem je iskazan, ali se priznaje naknadno u skladu sa članom 16. stav 11. Zakona (redni broj 28 obrasca PB-1);
  • Sva otpisana, ispravljena i druga potraživanja koja su bila priznata kao rashod, a koja se u poreskom periodu uključuju u oporezive prihode ukoliko su uslovi za priznavanje prava na odbitak propisani članom 16. Zakona o porezu na dobit prestali da budu ispunjeni (redni broj 41 obrasca PB-1).

Dodatno, Pravilnikom o poreskom bilansu ukinuta je ranija pozicija na rednom broju 30 – Uvećanje indirektnog potraživanja osiguravajućeg društva iznad iznosa utvrđenog propisima Narodne banke Srbije.

Poreski obveznici su dužni da podnesu poreski bilans na Obrascu PB-1 propisanom Pravilnikom o poreskom bilansu počev od 1. januara 2017. godine.

Pored toga, samo je predviđeno da će u dva slučaja poreski obveznici i nakon 31. decembra 2016. godine podnositi poreski bilans na starom obrascu PB-1 (koji važi do 31. decembra 2016. godine) i to u slučaju podnošenja:

  • izmenjene poreske prijave za poresku prijavu podnetu zaključno sa 31. decembrom 2016. godine; i
  • poreske prijave koju je obveznik propustio da podnese zaključno sa 31. decembrom 2016. godine.

Tretman ukalkulisanih bonusa

Dodatno, želimo da napomenemo da je Ministarstvo finansija Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo) 29. septembra 2016. godine izdalo mišljenje br. 011-00-177/2016-04 (u daljem tekstu: Mišljenje) u vezi sa tretmanom obračunatih, a neisplaćenih bonusa u poreskom bilansu.

Naime, izmenama člana 9. Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje su stupile na snagu 1. januara 2016. godine, dodavanjem stava 2. pojavilo se pitanje tumačenja tretmana obračunatih bonusa u poreskom bilansu, a isplaćenih u narednoj godini.

Shodno Mišljenju, rashodi koje obveznik iskaže u svojim poslovnim knjigama saglasno propisima o računovodstvu i MRS 19 – Primanja zaposlenih na ime bonusa, obračunatih po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, uključujući i pripadajući porez i doprinose za obavezno
socijalno osiguranje, priznaju se u poreskom bilansu u skladu sa članom 9. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

U skladu sa navedenim, ukalkulisani, a neisplaćeni bonusi predstavljaju priznat trošak u poreskom bilansu poreskog obveznika.

Kako navedeno može uticati na vaše poslovanje

Prilikom sastavljanja poreskog bilansa za 2016. godinu potrebno je imati u vidu izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica s kraja 2015. godine u primeni od 1. januara 2016. godine, koje su implementirane u poreske obrasce poslednjim izmenama Pravilnika o poreskom bilansu.

KPMG vam stoji na raspolaganju za svaku podršku u vezi sa navedenim izmenama.

Connect with us