Novi Pravilnik o PDV evidenciji

Novi Pravilnik o PDV evidenciji

Ministar finansija Republike Srbije je 28. septembra 2016. godine usvojio Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (u daljem tekstu: Pravilnik) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 80/2016 od 30. septembra 2016. godine.

1000
rulebook

Pravilnik će stupiti na snagu 8. oktobra 2016. godine, a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

Danom početka primene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 120/2012).

Pravilnikom se bliže uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV, obrazac POPDV.

Efekti na poreske obveznike

Usklađivanje PDV evidencija sa Pravilnikom i popunjavanje obrasca POPDV zahtevaće izmene i dopune računovodstvenog softvera kod najvećeg broja obveznika.

Pored troškova izmena i dopuna računovodstvenog softvera, nameće se i pitanje vremena potrebnog da se sve izmene sprovedu, imajući u vidu da sva
neophodna prilagođavanja treba sprovesti do kraja godine.

Evidencija o PDV

Pravilnik propisuje znatno veće zahteve u pogledu podataka koje je obveznik PDV dužan da obezbedi u PDV evidencijama nego što je to slučaj sada.

Svi računi i druga dokumentacija o izvršenom prometu i drugim aktivnostima grupišu se u 13 kategorija (promet sa pravom na odbitak prethodnog PDV, oporezivi promet, promet dobara i usluga izvršen u inostranstvu, smanjenje, odnosno povećanje naknade, nabavke dobara i usluga itd.).

U okviru svake kategorije neophodno je obezbediti podatke po vrstama transakcija (npr. u okviru prometa sa pravom na odbitak prethodnog PDV posebno se iskazuje izvoz, otpremanje dobara na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, prometu dobara koja se unose u slobodnu zonu i prometu dobara unutar zone, prometu usluga u slobodnoj zoni itd.).

Shodno navedenom, Pravilnik zahteva da se svi računi i druga dokumentacija grupišu po kategorijama i u okviru svake kategorije po vrsti transakcija, a što sada nije slučaj.

Pravilnikom je propisano da evidencija o PDV treba da sadrži podatke koji do sada nisu morali biti obuhvaćeni evidencijom, kao što su podaci koji bliže određuju dobra, odnosno usluge (podaci o nazivu, vrsti, modelu, tipu, količini, obimu i dr.), o datumu nastanka poreske obaveze, odnosno ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje itd.

Pregled obračuna PDV

Na osnovu PDV evidencija, obveznik PDV je dužan da za svaki poreski period sačini pregled obračuna PDV, a na osnovu kojeg unosi podatke u poresku prijavu.

Pregled obračuna PDV se dostavlja elektronskim putem uz svaku poresku prijavu na obrascu POPDV. Oblik i sadržina POPDV obrasca propisani su Pravilnikom.

Obrazac POPDV sadrži svih 13 kategorija prometa i drugih aktivnosti za koje se vodi PDV evidencija, u okviru kojih su navedene vrste transakcija za koje se iskazuju podaci o naknadi i PDV.

POPDV obrazac se podnosi uz poresku prijavu počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2017. godine.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije i podršku u procesu implementacije Pravilnika.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us