Registracija stranih lica za PDV

Registracija stranih lica za PDV

Objašnjenje Ministarstva finansija o registraciji stranih lica za PDV Registracija je mogućnost ali ne i obaveza stranog lica

1000
registracija stranih lica za pdv

Ministarstvo finansija je dana 23. maja 2016. godine izdalo Objašnjenje br. 011-00-1180/2015-04 o poreskom punomoćniku stranog lica za svrhu primene Zakona o porezu na dodatu vrednost i njegovom evidentiranju za obavezu plaćanja PDV.

Zakonom o porezu na dodatu vrednost je propisano da je strano lice koje vrši promet dobara i usluga u Republici Srbiji dužno da odredi poreskog punomoćnika, te da se time registruje za PDV. Odredbe koje se tiču podnošenja zahteva i izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo primenjuju se od 1. oktobra 2015. godine.

U Objašnjenju se navodi da strano lice ima mogućnost, ne i obavezu, da se, uz ispunjenje svih propisanih uslova, evidentira za obavezu plaćanja PDV. Takođe, navodi se da ne postoji sankcija za strano lice koje vrši promet dobara ili usluga u Srbiji ako ne imenuje punomoćnika i ne registruje se za PDV.

U nastavku dostavljamo deo iz Objašnjenja koji govori o napred navedenom.

„...kako je cilj uvođenja instituta poreskog punomoćnika za svrhu primene PDV, pre svega, omogućavanje evidentiranja za obavezu plaćanja PDV stranih lica, da konkretno lice (obveznik PDV) može da stekne status poreskog punomoćnika iz člana 10a Zakona isključivo na osnovu rešenja Poreske uprave (a ne samo na osnovu ovlašćenja koje mu je dalo strano lice),

što znači da ne može ni da postane obveznik PDV ako svi uslovi za njegovo evidentiranje za obavezu plaćanja PDV nisu ispunjeni, da sve obaveze i sva prava propisana Zakonom u ime i za račun stranog lica ima poreski punomoćnik, kao i da je za promet koji strano lice vrši u Republici poreski dužnik primalac dobara ili usluga ako strano lice nije odredilo poreskog punomoćnika

u smislu da nijednom obvezniku PDV nije dalo punomoćje kojim ga ovlašćuje za obavljanje svih poslova iz Zakona, da je dalo punomoćje ali da punomoćnik nije podneo zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva Poreskoj upravi – Centrali ili je postupak za odobravanja poreskog punomoćstva u toku, odnosno da je postupak za odlučivanje po zahtevu za odobravanje poreskog punomoćstva okončan donošenjem rešenja kojim se zahtev odbija strano lice ima mogućnost (ne i obavezu) da se, uz ispunjenje svih propisanih uslova, evidentira za obavezu plaćanja PDV.

Pored toga ukazujemo, da strano lice koje vrši promet dobara ili usluga u Republici ne snosi sankcije za nedavanje punomoćja kojim se konkretno lice ovlašćuje za obavljanje svih poslova iz Zakona, a samim tim ni za evidentiranje za obavezu plaćanja PDV, pri čemu je, u slučaju neevidentiranja stranog lica za obavezu plaćanja PDV, Zakonom uređeno da drugo lice ima svojstvo poreskog dužnika.”

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us