UIDO Porez na usluge - Poreski Rajevi

Sporazumi o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Od 1. marta 2016. godine uvodi se porez po odbitku od 20% prilikom plaćanja usluga nerezidentnim pravnim licima.

1000
dvostruko oporezivanje

Od 1. marta 2016. godine uvodi se porez po odbitku od 20% prilikom plaćanja usluga nerezidentnim pravnim licima.

Od 1. marta 2016. godine podležu porezu po odbitku po stopi od 20% sva plaćanja naknada za usluge nerezidentnih pravnih lica koje se pružaju ili koriste odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Srbije. Porez po odbitku od 25% se i dalje primenjuje na usluge plaćene licima iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Od 1. marta 2016. godine poreska prijava za porez po odbitku se podnosi isključivo elektronskim putem na obrascu PDPO/S, čak i kada se porez ne plaća po odredbama ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Stopa poreza po odbitku na usluge može biti umanjena primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Spisak od 54 države sa kojima Srbija ima ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u primeni na dan 1. marta 2016. godine je u prilogu.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us