Izmena iznosa dnevnica

Izmena iznosa dnevnica

Neoporezivi iznos dnevnica za službena putovanja u inostranstvo, a koji se primenjuje na poslodavce i zaposlene kako u privatnom tako i u javnom sektoru, je umanjen na 15 evra.

1000
Izmena dnevnica

Neoporezivi iznos dnevnica za službena putovanja u inostranstvo, a koji se
primenjuje na poslodavce i zaposlene kako u privatnom tako i u javnom sektoru, je umanjen na 15 evra.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (u daljem tekstu: Uredba) objavljena je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 84/2015 od 06. oktobra 2015. godine, a stupila je na snagu 14. oktobra 2015. godine.

Uredbom je umanjen iznos dnevnica za državne službenike i nameštenike, za službena putovanja u zemlji na 150 dinara, a za službeni put u inostranstvo na 15 evra. Umanjenje dnevnica za službeni put u inostranstvo ima direktne posledice i na zaposlene i poslodavce iz privatnog sektora jer se na ovaj način smanjuje neoporezivi iznos dnevnica za službena putovanja u inostranstvo.

Naime, u skladu sa odredbama člana 18. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana (Službenom glasniku Republike Srbije br. 24/2001…/2015), ne plaća se porez na zarade na iznos dnevnice za službeni put u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa (prema praksi nadležnih ministarstava i Poreske uprave iznos dnevnice za službeni put u inostranstvo propisan Uredbom).

To praktično znači da bi svaki poslodavac koji zaposlenom za službeni put u inostranstvo isplati dnevnicu u iznosu većem od 15 evra, bio u obavezi da na iznos dnevnice koji prelazi 15 evra obračuna porez na zarade po stopi od 10%. Smanjenje iznosa dnevnice za službeno putovanje u zemlji,za državne službenike i nameštenike, na 150 dinara, nije od uticaja na promenu neoporezivog iznosa. Odnosno, neoporezivi iznos ostaje 2.168 dinara u skladu sa čl. 18 stav 1.tač. 2) Zakona o porezu na dohodak građana.

Naknade troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu, i dalje ne podležu plaćanju poreza na zarade.

 

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us