Usvojene Izmene i dopune Pravilnika o transfernim cenama

Izmene i dopune Pravilnika o transfernim cenama

Dana 28. januara 2014. godine Ministarstvo finansija Republike Srbije usvojilo je Izmene i dopune Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Pravilnik“).

1000

Izmene i dopune Pravilnika objavljene su u Službenom glasniku Republike Srbije broj 8/2014, od 29. januara 2014. godine i stupaju na snagu dan po objavljivanju. Imajući u vidu datum stupanja na snagu, usvojene Izmene i dopune Pravilnika primenjivaće se na dokumentaciju u oblasti transfernih cena pripremljenu za transakcije sa povezanim licima tokom 2013. godine.

Primarni cilj Izmena i dopuna Pravilnika je da se smanji opterećenje za poreske obveznike, posebno vezano za transakcije koje po svojoj vrednosti ne bi trebalo da imaju materijalan uticaj na poresku obavezu. Očekuje se da će Izmene i dopune Pravilnika doneti olakšanje u pripremi dokumentacije u oblasti transfernih cena.

S obzirom da se detaljni propisi u pogledu dokumentacije transfernih cena primenjuju po prvi put, važno je biti u toku sa razvojem pravila i prakse. KPMG će nastaviti da prati i izveštava o dešavanjima u ovoj kompleksnoj oblasti kao i o njihovom mogućem uticaju na obaveze i poslovanje privrednih subjekata.

Napominjemo da je rok za dostavljanje Poreskoj upravi izveštaja o transfernim cenama za 2013. godinu ostao nepromenjen – 30. jun 2014. godine.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us