Usvojen Pravilnik o sadržaju poreske prijave

Poreska Prijava Porez po odbitku Sekundarne Sirovine

Usvojen Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica

1000

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 61 od 12. jula 2013. godine objavljen je Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (“Pravilnik”).

Pravilnik je stupio na snagu 13. jula 2013. godine.

Rezidentno pravno lice koje rezidentnom, odnosno nerezidentnom pravnom licu isplaćuje naknadu po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada dužno je da u momentu isplate naknade obračuna, obustavi i plati porez po odbitku po stopi od 1%.

Isplatilac naknade podnosi poresku prijavu na obrascu PPDSO koja je propisana Pravilnikom.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us