Izmene pravilnika o poreskim prijavama OPJ i OD obrascima

Izmene pravilnika o poreskim prijavama

Usvojene izmene pravilnika o poreskim prijavama koje podnose pravna lica i preduzetnici u slučaju isplate prihoda fizičkim licima – OPJ i OD obrasci poreskih prijava

1000

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 61 od 12. jula 2013. godine objavljeni su:

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku (u daljem tekstu: Pravilnik o OPJ poreskim prijavama) i
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (u daljem tekstu: Pravilnik o OD poreskim prijavama).

Pravilnici su stupili na snagu 13. jula 2013. godine.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us