Usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

Narodna skupština Republike Srbije je dana 29. maja 2013. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 47 od 29. maja 2013. godine.

1000

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon) je stupio na snagu 30. maja 2013. godine, pri čemu je početak primene pojedinih odredbi Zakona drugačije uređen.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us