Obaveza podnošenja godišnje poreske prijave za 2012. godinu

Obaveza podnošenja godišnje poreske prijave

Za fizička lica - poreske rezidente Republike Srbije, rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana, za dohodak ostvaren u 2012. godini je 15. mart 2013. godine. Ova obaveza pod istim uslovima važi i za srpske i za inostrane državljane.

1000

Mogućnost produžetka roka za podnošenje poreske prijave:

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji dozvoljava produžetak
roka za podnošenje poreskih prijava pod sledećim uslovima:

  • da je nadležnoj filijali Poreske uprave upućen pisani zahtev,
  • zahtev mora biti upućen pre isteka roka za podnošenje poreske prijave, i
  • mora biti pruženo obrazloženje zahteva za produžetak roka za
    podnošenje poreske prijave (npr. bolest, odsustvo iz zemlje, nezgoda,
    prirodna katastrofa, itd.).

Zahtev za produžetak roka za podnošenje poreske prijave treba uputiti filijali
Poreske uprave kojoj se podnosi poreska prijava. Poreska uprava treba da
odgovori na zahtev u roku od pet dana od prijema zahteva za produžetak roka za podnošenje. Rok može biti produžen najduže do šest meseci.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us