Obaveze banaka prilikom realizacije naloga za isplatu zarada

Obaveze banaka prilikom realizacije naloga za isplatu z

Ministarstvo finansija izdalo je Obaveštenje br. 011-00-326/2012-04 od 5.6.2012. godine, a u vezi sa primenom člana 30a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a koji počinje da se primenjuje 1. jula 2012. godine.

1000

Odredbom člana 30a Zakona propisano je da će banka dozvoliti isplatu zarada, odnosno naknada zarada, samo uz istovremeno plaćanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih u skladu sa zakonom, na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda.

Ako na računu isplatioca nema dovoljno sredstava za istovremenu isplatu zarada, odnosno naknada zarada, uz plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa, banka će dozvoliti isplatu srazmernog dela zarade, odnosno naknade zarade, uz plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us