Mišljenje Ministarstva finansija - izdavanje računa za promet bez naknade

Mišljenje Ministarstva finansija - izdavanje računa za

U skladu sa Zakonom o PDV, PDV se obračunava i na promet dobara i usluga izvršen bez naknade. Osnovicu za obračun PDV čini nabavna cena ili cena koštanja tih ili sličnih dobara i usluga u momentu prometa.

1000

Za svaki promet dobara i usluga izvršen drugim PDV obveznicima, uključujući i promet bez naknade, obavezno se izdaje račun u skladu sa propisima o PDV.

U praksi obveznici su postupali tako što su izdavali račun za promet dobara
i usluga bez naknade, ali su na računu navodili da primalac računa ima obavezu da plati samo iznos PDV iskazan na računu. Primalac računa vršio je odbitak ulaznog PDV iskazanog na ovako primljenom računu, ako ovu isporuku koristi ili će je koristiti za oporezivi promet.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us