Promene koje se odnose na OS i OS1 obrasce

Promene koje se odnose na OS i OS1 obrasce

Od 1. januara 2013. godine, podaci o obračunatim i plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada dostavljaju se Poreskoj upravi za svakog zaposlenog pojedinačno

1000

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 15 od 2. marta 2012. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno
osiguranje po odbitku (u nastavku „Pravilnik“).

Izmenama je predviđeno da se od 1. januara 2013. godine uz poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada, obrasci PP OD i PP OD – 1, podnose i specifi kacije na obrascima OS i OS – 1.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us