Usvojene izmene i dopune Zakona o privrednim društvima

Usvojene izmene i dopune Zakona o privrednim društvima

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila 26. decembra 2011. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

1000

Najznačajnije izmene su sledeće:

 • Brišu se članovi 148. i 315. koji su predviđali postupak prinudne likvidacije u slučaju da je neto imovina društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva manja od vrednosti minimalnog osnovnog kapitala.
 • Agencija za privredne registre će u roku od 90 dana od dana početka
  primene novog zakona po službenoj dužnosti osnovni kapital postojećih društava iskazati u dinarima, umesto u evrima kako je trenutno slučaj, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, važećem na dan uplate odgovarajućeg uloga.
 • Postojeća privredna društva su dužna da svoj osnovni kapital usklade sa odredbama novog zakona do 1. januara 2014. godine. Po novom zakonu, minimalni osnovni kapital za društva sa ograničenom odgovornošću je 100 dinara, a za akcionarska društva 3.000.000 dinara.
 • Postojeća društva s ograničenom odgovornošću dužna su da svoje
  organe i osnivački akt usklade sa odredbama novog zakona do 1.
  februara 2012. godine i da te izmene registruju kod Agencije za privredne registre do 1. maja 2012. godine.
 • Postojeća akcionarska društva dužna su da svoj osnivački akt, statut i
  organe usklade sa odredbama novog zakona do 30. juna 2012. godine i da te izmene registruju kod Agencije za privredne registre do 15. jula 2012. godine.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, stojimo vam na raspolaganju.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us