Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

1000

Dana 29. decembra 2011. godine Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je zakone o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Izmene zakona“).

Izmene zakona su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije broj 101/2011 dana 30. decembra 2011. godine.

Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica su stupile na snagu 7. januara 2012. godine i primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev od 2012. godine.

Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji su stupile na snagu 7. januara 2012. godine, od kada se i primenjuju uz izuzetak odredbi o obavezama banaka prilikom isplate zarada koje se primenjuju počev od 1. jula 2012. godine.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us